МЕТАФОРИЗАЦІЯ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ СУБМОВИ НАСОСОБУДУВАННЯ)

Оксана Литвинко
2020 НАУКОВИЙ ПРОСТІР: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ДОСЯГНЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ - Том 2   unpublished
кафедри іноземних мов Сумський національний аграрний університет. Україна Актуальною проблемою сучасної лінгвістики є вивчення сутності термінологічної лексики. Особлива увага фокусується на систематизації англійських термінологічних систем певних галузей і дослідженні специфічних параметрів їх утворення та функціонування в мовній системі [1], [2], [3] . Вивчення метафоричного феномена у термінології є актуальним. Це явище привертає увагу багатьох дослідників з огляду на те, що метафора є одним
more » ... що метафора є одним із значущих джерел поповнення термінологічного корпусу. Необхідність аналізу обумовлена відсутністю спеціальних досліджень англійської термінологічної підсистеми насособудування. Метою роботи є дослідження специфічних рис метафоричних терміноодиниць. Об'єктом дослідження є сучасна англійська термінологічна підсистема насособудування. Предметом дослідження є метафоризація у зазначеній термінологічній підсистемі. Семантична мотивація терміноодиниць у сучасній субмові насособудування здійснюється шляхом виведення загального значення терміна із значення його компонентів. Вона може реалізуватись і завдяки асоціативним кореляціям, на основі яких висвітлюється таке мовне явище, як метафора. Асоціації, а саме асоціативність мислення людини, виокремлюються у якості значущого компонента, що стимулює метафоричне перенесення. Такий фактор стосується вже не тільки лінгвістики, а безпосередньо корелює із психологією, філософією, історією. Асоціації, що сприяють виникненню метафори, не є довільними, оскільки їх базисом слугує або фізичний і фізіологічний досвід особи, або досвід мовного колективу, що відбиває його соціально-культурну самобутність, яка походить від умов життя народу і особливостей історичного розвитку. Перенесення за подібністю називається метафоричним (від гр. metaphora -"переміщення"). Вивчення метафори набуває особливої актуальності в аспекті формування нових сфер людського досвіду [4] . Метафора характеризується багатогранністю і багатофункціональністю. Саме в цьому лінгвістичному явищі стали вбачати ключ до розуміння основ мислення і процесів створення не лише національно-специфічного бачення світу, але й його універсального образу. Щодо функції метафори у термінології, потрібно зазначити, що її здатність слугувати засобом мислення є, безперечно, характерною особливістю у мові науки. Але ця властивість виявляється лише супутньою у відношенні до номінативної функції термінологічної метафори, що є головною. Метафора у термінологічній підсистемі з'являється, перш за все, для того, щоб надати ім'я поняттю, що не мало до цього словесного визначення. Характеризуючи термінологічну метафору, необхідно зупинитися на проблемі образності і емоційності. Метафорі у науково-технічних субмовах притаманна
doi:10.36074/02.10.2020.v2.08 fatcat:nasfmkijzbaonf5rcw6v556wci