A FIZIKA TANÍTÁSA

Bolyai Zentán
unpublished
19-21. Tömpe Péter EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Kémikus kortársaimhoz hasonlóan, érdeklôdô hallgatóként, elôadóként, vagy egyesületi szervezôként, évente 5-10 szakmai elôadáson veszek részt. Gyógyszerészi kémiával és gyógyszer-analitikával foglalkozó vegyészmérnökként teljesen tapasztalatlan vagyok a középiskolás kémiaoktatást terén. Ezért (is) ér néhány meglepetés a szaktanárok és diákok gondjainak és örömeinek megismerésekor. Az Magyar Kémikusok Egyesülete Intézô Bizottsága tagjaként jobbára a
more » ... épiskolás Kémiai Lapok (KÖKÉL) szerkesztési és kiadási problémáit és az integrált természettudományos, science típusú oktatás bevezetésével kapcsolatos polémiákat ismerem és nem kötelességtudatból, hanem aggódó érdeklôdésbôl olvasom el az e témával foglalkozó publikációkat. Legutóbb Papp Sándor és Szalay Luca cikkét a Magyar Kémikusok Lapjában. 1 1 Papp Sándor: Kémia és társadalom. Magyar Kémikusak Lapja 65/3 (2010) 81-82. 2 Simig Gyula, az EGIS Nyrt. kutatási igazgatója és Volk Balázs kutatási fôosztályvezetô nem csupán szakmai, hanem anyagi segítséget is nyújtanak az átlagon felüli érdeklôdésû és tudású diákoknak. A szerzôk véleményét oszt-1. ábra. A Kárpát-medencei Kémiatábor alapító tanára, Szórád Endre. va, attól némileg befolyásolva indultam a március 19. és 21. között megrendezésre kerülô, II. Kárpát-medencei Kémiatáborba, Zentára, Szórád Endre vegyészmérnök kolléga és kémia-fizika szakos tanár (1. ábra ) meghívására. Egy ilyen táborozástípusú szakmai rendezvényre történô meghívás, különösen, ha az a tehetséggondozással, szûkös anyagiakkal, de bôséges belsô értékekkel bíró családok tizenéves gyermekeinek segítésével függ össze, még a profitorientált vállalatok vezetôit is megérinti. Így az EGIS Nyrt. kutatási igazgatója ajándékaként a legújabb (és legszínvonalasabb) általános kémiakönyvet is elvihettem a zentai gimnázium kémia szakkörének. 2 A "Kárpát-medenceiség" és a tehetséggondozás gondolata különös, talán megható hangulatot kölcsönzött a konferenciának. Ezt egy röpke epizóddal érzékeltethetem: a tábor másnapján, egy elôadás közben a mellettem ülô székely iskolaigazgató a követke-zôket súgta kémiatanár kollégájának: "nézd, azt a gyermeket, a második sor szélén... már többször ész-revettem... hogy csillog a szeme, hogy figyel, menynyire látszik rajta az érdeklôdés... de jó lehet ilyen gyerekeket tanítani..." 3 3 Dimény János, a Kovászna megyei Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont igazgatója szavai. Néhány illúzióvesztett, ideges, pesti pedagógusnak kellett volna hallania ezeket a szavakat, valamint a gimnázium tanári szobájában megtartott bemutatkozó értekezlet gondolatait. A kollégisták által átadott kollégiumi szobák emeletes ágyainak elfoglalása után ugyanis a tanári szobában gyûltek össze a vendéglátók és meghívottak. A közös cél -a tehetséges diákok kiválasztása, oktatásuk módszertani ötletei és a diákversenyek rendszerének szervezése -régi ismerôssé tette a távolról összekerült kartársakat és elôadókat. A határon túliság, a nehéz pedagógussors, az elismertség hiánya, a mellôzöttség szóba sem került. A tanárok tanítványaikkal foglalkoztak: a tanulók tudásbôvítésének és világképének fejlesztésével, a laboratóriumi gyakorlatok témáival, a szemléltetô kísérletekkel, a demonstrációs ötletekkel, valamint a tankönyvekkel és a tantervekkel. Az elôadók nem elôadni, hanem tanítani akartak, és a gimnazisták közé visszaülve ôk is új ismeretet szerezni a következô elôadótól. No meg kísérletezni is újra, amire Jarosievitz Zoltán, az Elektrotechnikai Múzeumból kínálta a legjobb lehetôséget. Jarosievitz tanár úr természetesen egy "Van de Graaf"-generátorral érkezett és sok szellemes, meglepô demonstrációs eszközzel. Elôadása és a diákokkal közös kísérletezés élménye alól még a BME tanszékvezetôje, Sükösd Csaba atomfizikus sem tudta kivonni magát. A megismerés és tudás öröme mindenkit megérintett. Sükösd Csaba a CERN gyorsítóinak világát, majd az anyag-és atomszerkezet, valamint a mikrovilág -csak közvetett módon vizsgálható -izgalmas részleteit ismertette meg a hallgatósággal. A teremtésközeli fizikai (kozmológiai) események kronológiája már szabad teret adott az ifjúi fantáziának is. Praktizáló szaktanárként és a neveléstudományt mûvelô szakértôként Jarosievitz Beáta tartott látványos elôadást a tehetséges általános és középiskolás tanulók kiválasztásáról és azokról a nemzetközi projektekrôl, amelyekkel -bevonva a kutatásokba -keltik fel a fiatalok érdeklôdését. 174 FIZIKAI SZEMLE 2010 / 5
fatcat:r75c2lvpyrbnpfoc55kkukjoiu