The Effect of the Care Provided Based on Self-Care Model of Orem on Self-Care Agency and Frequency of Nursing Diagnoses in Pregnant Women with Threat of Preterm Birth
Erken Doğum Tehdidi Olan Gebelerde Orem'in Özbakım Modeline Göre Verilen Bakımın Özbakım Gücüne ve Hemşirelik Tanılarının Sıklığına Etkisi

Meral KILIÇ, Behice ERCİ
2017 Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences  
A AB BS S T TR RA AC CT T O Ob bj je ec ct ti iv ve e: : This study was conducted to evaluate the effect of the care, provided based on the self-care model of Orem, on self-care agency and frequency of nursing diagnoses in pregnant women with threat of preterm birth. M Ma at te er ri ia al l a an nd d M Me et th ho od ds s: : The study was conducted as pretest-posttest quasi-experimental model with control group between March 2010 and 2011. Approval of ethics committee and official permission
more » ... ficial permission from related institution were received and written consents and voluntary participation of the pregnant women were taken into consideration. The study was conducted with a total of 80 pregnant women randomly selected as 40 pregnant women in the experimental group and 40 pregnant women in the control group. The data were collected by using "Personal Information Form", "High-Risk Pregnancy Follow-up Form", and "Self-Care Agency Scale" (SCAS). The pretest and interim test data were collected in the hospital. The care for nursing diagnoses was provided by paying five clinical visits to the pregnant women. The posttest data were collected through home visit one month after they were discharged. Percentage, mean, Cronbach Alpha coefficient analysis, McNemar test, and analysis of variance were used to assess the data. R Re es su ul lt ts s: : It was found that nursing diagnoses after the care provided for the need were significantly lower in pregnant women of the experimental group compared to those in the control group (p<0.05). Furthermore, the pregnant women in the experimental group had a significantly higher self-care agency than the pregnant women in the control group (p<0.05). C Co on nc cl lu us si io on n: : The care provided based on the self-care model of Orem decreased the nursing diagnoses and increased self-care agency in pregnant women with threat of preterm birth. K Ke ey yw wo or rd ds s: : Self care; obstetric labor, premature Ö ÖZ ZE ET T A Am ma aç ç: : Erken doğum tehdidi olan gebelerde Orem'in Özbakım Modeline göre verilen bakımın özbakım gücüne ve hemşirelik tanılarının sıklığına etkisini değerlendirmektir. G Ge er re eç ç v ve e Y Yö ön nt te em ml le er r: : Araştırma, Mart 2010 Mart 2011 tarihleri arasında kontrol gruplu ön-test-son test yarı deneme modeli olarak gerçekleştirilmiştir. Etik kurul onayı ve ilgili kurumdan resmi izin alınmış, gebelerin yazılı onamları ile gönüllü katılımları dikkate alınmıştır. Rastlantısal olarak seçilen 40 deney, 40 kontrol grubunda olmak üzere toplam 80 gebe ile çalışılmıştır. Verilerin toplanmasında, "Kişisel Bilgi Formu" "Riskli Gebe İzlem Fomu" ve "Özbakım Gücü Ölçeği" kullanılmıştır. Ön test, ara test verileri hastanede toplanmıştır. Hemşirelik tanılarına yönelik bakım gebelere yapılan beş klinik ziyaret ile gerçekleştirilmiştir. Son test verileri, taburculuktan bir ay sonra ev ziyareti yapılarak toplanmıştır. Veriler, yüzdelik, ortalama, Cronbach Alpha katsayı analizi, McNemar testi ve varyans analizi ile değerlendirilmiştir. B Bu ul lg gu ul la ar r: : Kontrol grubundakilere göre deney grubundaki gebelerde, gereksinime yönelik verilen bakım sonrasında hemşirelik tanıları önemli düzeyde daha az saptanmıştır (p<0,05). Ayrıca, deney grubundaki gebelerin kontrol grubundaki gebelere göre özbakım gücünün önemli düzeyde daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05). S So on nu uç ç: : Orem'in özbakım Modeli'ne göre verilen bakım, erken doğum tehdidi olan gebelerde hemşirelik tanılarını azaltmış ve özbakım gücünü arttırmıştır. A An na ah h t ta ar r K Ke e l li i m me e l le er r: : Özzbakım; obstetrik doğum, prematüre
doi:10.5336/nurses.2015-49259 fatcat:mobv3s6qnbfonp7fwgcyvgsocy