Kuidas kajastus üleminek vanalt kirjaviisilt uuele Peetri kohtuprotokollide keeles

Kristiine Kurema
2013 Eesti ja Soome-ugri Keeleteaduse Ajakiri  
Kokkuvõte. Artiklis antakse ülevaade 2013. aasta kevadel Tartu ülikoolis kaitstud bakalaureusetööst, milles uuriti eesti kirjakeele kasutust 19. sajandi teisel poolel. Lisaks oli töö eesmärgiks anda selgem ülevaade eesti kirjakeele keskmurdepärasusest. Uurimismaterjaliks olid Peetri kihelkonna kohtuprotokollid aastatest 1869.-1870. ja 1884. Analüüsiti kohtuprotokollide ortograafiat, häälikulisi jooni ja morfoloogiat. Iga uurimisaspekti käsitleti mõlema perioodi kohtuprotokollides eraldi ning
more » ... ides eraldi ning seejärel võrreldi kahe perioodi keelekasutust. Selgus, et mõlema perioodi kirjapanekutes on sarnasusi Peetri murrakuga, aga neid ilmneb rohkem 1869.-1870. aasta protokollides. Esimese perioodi kohtuprotokollide kirjapanemisel on lähtutud vanast kirjaviisist ning neid iseloomustavad rohked paralleelvormid ja häälikuline varieeruvus. Teise perioodi kohtuprotokollides oli kasutusel uus kirjaviis ning need on keeleliselt ühtlasemad ja tänapäeva eesti kirjakeelega sarnasemad. See näitab eesti kirjakeele seisundi tugevnemist juba 1880. aastatel.
doi:10.12697/jeful.2013.4.3.03 fatcat:u56f2i4pyffwzhoixgol3ezrra