Expectatives a mitjà i llarg termini

Joaquín Trigo
unpublished
Economic quality may deteriorate in the long term. To explain this extrapolation, this lecture compares Chinese and Catalan growth. Catalonia's growth has outperformed Europe's. European Monetary Union and the autonomy of the Bank of Spain is leading the situation towards a reduction in the Consumer Price Index, interest rates and public debt with regard to the GDP. We will see the weak economic points for the future and how it is affecting the foreign environment, at the same time and as
more » ... ic cycles are appearing. Resum A llarg termini, la qualitat econòmica pot esdevenir pobra. Per tal d'explicar aquesta extra-polació es compara en aquesta lectura el creixement xinès amb el català. Pel que fa a Catalunya, veurem com el seu creixement ha superat l'europeu. La Unió Econòmica i Monetària i l'auto-nomia del Banc d'Espanya condueix aquesta situació cap a la disminució de la taxa de l'IPC, les taxes d'interès i el deute públic en relació amb el PIB. Veurem els punts febles de l'economia cap al futur i com l'està afectant l'ambient exterior. Intervenció La qualitat de les previsions econòmiques a llarg termini solen ser pobres, perquè hi ha factors no econòmics que tenen efectes decisius. El cas de la Xina (o el de l'Índia) és il·lustratiu. Fa trenta anys es considerava que tindria un creixement lent i complicat per les dificultats de finan-çar la seva expansió. Fa una dècada que la Xina enregistra un alt creixement i acumula reserves amb les quals finança el dèficit dels Estats Units. En els últims deu anys, l'economia catalana, en el marc de l'espanyola, ha tingut un creixe-ment significativament més important que el de la Unió Europea. Són dades esperançadores, però no són simplement traslladables al futur, la creació de llocs de treball-amb una mitjana de mig milió per any, dels quals gairebé quatre-cents mil són per temps indefinit-, la construcció anual de mig milió d'habitatges, l'augment en la taxa d'activitat laboral, la caiguda de l'atur des del 25 % enregistrat el 1993 a menys del 9 % actual, i la reducció en el PIB per capita, en paritat de poder de compra respecte a la UE. L'expansió aconseguida contrasta clarament amb el quinquenni precedent, en què les variables mencionades eren de signe contrari. El canvi es va aconseguir especialment gràcies a l'acceptació de les condicions d'entrada a la Unió Monetària Europea. Entre d'altres, cal mencionar la conces-sió d'autonomia al Banc d'Espanya, el descens en l'IPC i els tipus d'interès, que estan associats
fatcat:o4dowgwjx5hmzniwjqfbyai7oe