CUMHURİYETİN İLK DÖNEM ROMANLARINDA DİN ALGISI

Ahmet Faruk GÜLER
2018 International Journal Of Turkish Literature Culture Education  
Öz Osmanlı Devleti"nin iki yüz yıllık batılılaĢma sürecinin temelinde Batı"dan geri kalmıĢlık fikri yer almaktadır. Bu düĢüncenin arka planında ise yeniliklerin önündeki ilk engel olarak "din" görülmektedir. Toplumsal hayatın içerisinde yozlaĢan din algısı, belirli zümrelerin kendi kiĢisel menfaatleri doğrultusunda hareket etmeleri; batılılaĢmanın karĢısında dinin karĢıt bir konumda yer almasını yahut öyle algılanmasını sağlamıĢtır. Cumhuriyet, yaklaĢık iki yüz yıl süren modernleĢme çabalarının
more » ... rnleĢme çabalarının nihai noktasıdır. Osmanlı Devleti"nin gerçekleĢtirmek istediği yeniliklerin yeni bir devlet modeli etrafında Ģekillenmesidir. Cumhuriyet"in ilk dönem romanlarında (1923)(1924)(1925)(1926)(1927)(1928)(1929)(1930)(1931)(1932)(1933)(1934)(1935)(1936)(1937)(1938)(1939)(1940) din algısı, gerçekleĢtirilen inkılaplar ve değiĢen sosyal ve siyasi hayat karĢısında bireyin konumunu göstermesi açısından oldukça önemlidir. Yeni bir devlet, yeni bir düzen ve yeni bir sosyal hayatın insanların iç dünyalarında yarattığı inanç algısındaki yıkımın izleri bu ilk dönem romanlarında belirgin bir Ģekilde kendisine yer bulmaktadır. Bu çalıĢma, değiĢimin hızlı gerçekleĢtiği bir dönem olan Cumhuriyet"in ilk yıllarında insanların ruh dünyalarında yer alan ikilik ve din algısının göz önüne serilmesi ve toplumsal değiĢimin arkasında bıraktığı izleri dönemin romanlarında tespit ederek bugünün Türkiye"sindeki yansımalarını göz önüne sermektir.
doi:10.7884/teke.4219 fatcat:g2t2sh3erraqter7wn2gyj4ici