انواع حق در دانش فلسفه حق

محمد حسین طالبی, علی طالبی
2014 Pizhūhish/hā-yi Falsafī- Kalāmī  
هدف از این نگارش تبیین فلسفی انواع حق به طور مطلق در اولین تقسیمات آن در دانش فلسفه حق است. در این دانش می‌توان حق را مقسم انواع گوناگون از جهات متعدد قرار داد. این جهات مختلف عبارتند از: 1. منشأ پیدایش حق، 2. ارکان حق، 3. تلازم حق و تکلیف و 4. قابلیت و عدم قابلیت انتقال. مقسم در همه این تقسیمات، مطلق حق، یعنی حق غیرمشروط به قیداخلاقی، حقوقی، سیاسی و غیرآن است. جهت‌های مذکور موجب اعتبار یافتن 12 نوع حق می‌شود که به ترتیب عبارتند از: حق اخلاقی و قانونی، حق خدا و غیرخدا، حق اصیل و تبعی،حق ملازم و
more » ... غیرملازم با تکلیف (یعنی حق ادعا و غیرآن)، حق واجب‌الاستیفا و غیرواجب‌الاستیفا و حق قابل‌انتقال و غیرقابل‌انتقال. بدیهی است برخی از اقسام حق‌های گفته‌شده بدیع می‌باشد.
doi:10.22091/pfk.2014.19 doaj:890939d5364b4fa3aea59a046b6b435d fatcat:sbiknc2yvrb4thultwxfu7ty2u