Silver Nanoparticles, Cages and Flowers Growing on Carbon Nanosheets [chapter]

Xu Sheng Du, Gong Tao Wang, Jun Ma, Mao Song Mo, Yiu Wing Mai
2008 Advanced Materials Research  
doi:10.4028/0-87849-475-8.5 fatcat:qn2iynu2ireedm5ou7rw3qsz24