From the History of the Studies of Betpakdala Monuments
Из истории изучения памятников Бетпакдалы

Beisenov A., Bedelbaeva M.
2017 Teoriya i praktika arkheologicheskikh issledovaniy  
doi:10.14258/tpai(2017)3(19).-10 fatcat:tsj422bvs5eibkp2btp6a5joki