Representation Learning with Dual Autoencoder for Multi-label Classification

Yi Zhu, Yang Yang, Yun Li, Jipeng Qiang, Yunhao Yuan, Runmei Zhang
2021 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2021.3096194 fatcat:tukpui6eczdjnixhs2lbokmfum