Irena Wojsyk-Banaszak, Anna Bręborowicz

Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej, Immnunologii Klinicznej, Uniwersytetu Medycznego, Im Marcinkowskiego, Poznaniu Kierownik, Bręborowicz
unpublished
Zastosowanie kliniczne badań czynnościowych układu oddechowego u dzieci w wieku przedszkolnym Clinical application of pulmonary function tests in preschool children Praca finansowana z działalności statutowej kliniki nr 502-01-01105122-04348 oraz badań własnych nr 501 Abstract Pulmonary function tests are routinely used in the assessment of respiratory system in older children and adults. They have not made their way into wide clinical practice in preschool children and infants, mainly due to
more » ... ts, mainly due to poor cooperation in this age group. This review discusses the use of various pulmonary function tests in preschool children in clinical setting. Issues relevant for clinical practice comprising but not limited to expressing results, within-occasion repeatability and between occasion reproducibility of various tests as well as choosing reference data are described. This paper also examines the most frequent respiratory disorders in preschool children and potential impact of pulmonary function tests results on clinical management in these patients. Streszczenie Badania czynnościowe stanowią złoty standard oceny układu oddechowego u dzieci w wieku szkolnym i starszych oraz osób dorosłych. Nie znalazły one jednak dotychczas szerszego zastosowania w praktyce klinicznej u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych, co wynika głównie z trudności z zaangażowaniem i współpracą w tym wieku. W niniejszej pracy przedstawiono zastosowanie badań czynnościowych układu oddechowego u małych dzieci. Poruszono-istotne dla klinicysty-kwestie dotyczące prawidłowego przedstawiania wyników badania, powtarzalności pomiarów czy wyboru wartości referencyjnych. Omówiono najczęściej występujące u dzieci w wieku przedszkolnym zaburzenia układu oddechowego oraz możliwości zastosowania badań czynnościowych układu oddechowego u cierpiących na nie pacjentów, a także ich potencjalny wpływ na postępowanie kliniczne czy decyzje terapeutyczne. Słowa kluczowe: dzieci przedszkolne, badania czynnościowe układu oddechowego, wartości referencyjne, narzędzia diagnostyczne Pneumonol. Alergol. Pol. 2010; 78, 2: 133-137 Badania czynnościowe układu oddechowego stanowią niezwykle ważny element oceny pacjen-tów z chorobami układu oddechowego. Dostarczają one obiektywnych kryteriów diagnostycznych, uła-twiając wczesne rozpoznanie choroby, monitoro-wanie jej przebiegu i skuteczności stosowanego le-czenia. Ich wynik może mieć wpływ na podejmo-wanie decyzji terapeutycznych oraz wartość pro
fatcat:ngauqffoubhxtc3biomnkauswu