Revisionsplan för Linköpings universitet 2018

Kristina Alser, Magnus Berggren, Jonas Bjelfvenstam, Lama Linn, Jan-Håkan Davidsson, Claes-Fredrik Hansson, Dan Helgesson, Jacob Jangblad, Linnea Larsson, Michel, Lena Somrhestad, Mattias Pettersson
unpublished
Universitetsstyrelsen beslutar årligen om en revisionsplan i enlighet med vad som ankommer på styrelsen enligt 2 kap. högskoleförordningen. Underlag för beslut om revisionsplan ankommer på styrelsens internrevision att lämna i enlighet med den instruktion styrelsen beslutat. Internrevisionen har framtagit underlag för revisionsplan för Linköpings universitet för verksamhetsåret 2018 enligt bilaga. Universitetsstyrelsen beslutar efter överläggning att godkänna framlagda förslag till
more » ... med följande prioriterade områden, såsom framgår av bilaga till detta beslut: Universitetets förmåga att förebygga, upptäcka och hantera oegentligheter Institutionsgranskning Företag i universitetets lokaler Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag. I beslutet har deltagit ordföranden Lena Sommestad, universitetets rektor Helen Dannetun och övriga ledamöterna,
fatcat:pd46ttmnqzfghnf2jxl7xriciq