Normalization for FDS of Transformer Insulation Considering the Synergistic Effect Generated by Temperature and Moisture

Xianhao Fan, Shichang Yang, Benhui Lai, Jiefeng Liu, Yiyi Zhang, Zixiao Wang
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3036418 fatcat:q3tdfxqanfetvlrry3fv7nrcca