Sports in Daily Local Newspapers (Province of Elazığ Example)

Mikail TEL
2016 International journal of Science Culture and Sport  
Öz Yaşanan gelişmelerim kitlelere aktarma işlevini yerine getiren medyadır. Medya aynı zamanda sporun tamamlayıcısı ve ayrılmaz bir parçasıdır. Medyanın şüphesiz en etkin unsurlarından biriside yazılı basındır. Günlük yerel gazetelerin amacı yaşanılan şehir ile ilgili bilgiler vermek için yayın hayatlarına devam etmektedirler. Bu gazetelerin spor sayfaları da o ildeki sportif aktivitelerle ilgili, günlük spor haberlerinin yer verildiği sayfalardır. Bu araştırma da, Elazığ ilinde yayın hayatına
more » ... evam eden beş günlük gazetenin spor sayfaları bir hafta süreyle incelenmiştir. Spor haberlerinin yazı ve fotoğraf olarak dağılımları, branşlara göre dağılımları cm 2 olarak tespit edilmiştir. Gazete alan hesaplamaları, yüzde (%) ve istatistiki değerlendirmeler Microsoft-Excel bilgisayar programında yapılmıştır. Araştırma sonucunda takım sporlarının ferdi sporlara göre daha yüksek oranlarda yer aldığı belirlenmiştir. Gazetelerde erkeklerin yaptığı spor haberlerinin yazı ve fotoğraf olarak daha yüksek oranlarda yer verildiği belirlenmiştir. Elazığ yerel gazetelerinin futbol branşına ait haberlerin çok yüksek oranlarda verildiği belirlenmiştir. Basketbol ve voleybol gibi takım sporları da spor haberleri içerisinde yer almaktadır. Anahtar Kelimeler: Spor ve medya, günlük yerel gazete, spor haberleri Abstract Media performs the function of transmitting developments happening to masses. Also, media is the complementary and an inseparable part of sports. Undoubtedly, one of the most effective elements of media is the printed media. The purpose of daily local newspapers is to continue their publishing lives to provide information about the city. Sports pages of these newspapers are also the pages providing daily news on sports and sports activities in that city. In this study, sports pages of five daily local newspapers in the province of Elazığ was examined for a period of one week. Distribution of sports news as text and photographs, distribution by branches were identified in cm 2 . Newspaper area calculations, percentage (%) and statistical evaluations were made in the Microsoft Excel computer software. As a result of the study, it was identified that team sports are presented in higher rates compared to individual sports. Sports news made by males were identified to be presented in higher ratios as text and photographs. The local newspapers of Elazığ was identified to present news on football branch in very high ratios. Team sports such as basketball and volleyball are included in the sports news.
doi:10.14486/intjscs565 fatcat:phou3fjwmzhxxpzq7cxhhpb5gu