Людський потенціал: артикуляція понять

І. О. Седікова, Б. В. Мироненко
2022 Ekonomìka Harčovoï Promislovostì  
За сучасних умов економічного розвитку прийнято вважати, що головним багатством будь-якоїкраїни є люди, тобто людський потенціал. Тому ключовим завданням будь-якого суспільства є ство-рення умов для розкриття та розвитку людського потенціалу. В статті висвітлено основні терміни тапідходи до визначення понять людського та кадрового потенціалу. Визначено спільні риси та відмін-ності між цими поняттями з урахуванням концепцій управління людськими ресурсами, проаналізованофактори і чинники їх
more » ... ання. Здійснено порівняння підходів до трактування термінів «людськийпотенціал» і «кадровий потенціал». У поєднанні інструментального та соціального напрямів визначен-ня місця людини в економічному житті в результаті дослідження сформовано комплексне поняттялюдського потенціалу. Питання сутності, специфіки, формування та використання людського потенці-алу, а також його інерційність, полісуб'єктність, складність та комплексність є спірними серед науков-ців, тому мають вагомий науковий інтерес та широкі перспективи для подальших досліджень.
doi:10.15673/fie.v14i3.2359 fatcat:3bur4nkvyvfmfiz6yt4hfpiule