A Discussion of James J. Gibson's Theory of Visual Perception in the Context of Embodied Cognition

Didem KADIHASANOĞLU
<span title="2018-12-28">2018</span> <i title="Ankara University - Faculty of Language and History-Geography"> <a target="_blank" rel="noopener" href="https://fatcat.wiki/container/u7ie4xpxcnfetojl6xc5azgl6y" style="color: black;">Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi</a> </i> &nbsp;
Bu makalede, James J. Gibson'ın görsel algı kuramının bedenlenmiş biliş kavramı bağlamında bir tartışması sunulmaktadır. Gibson'ın görsel algı kuramı, ilk olarak, Clark (348) tarafından öne sürülen basit bedenleme ve radikal bedenlenme ayrımı çerçevesinde tartışılmıştır. Daha sonra, Gibson'ın kuramı, Sharpiro tarafından önerilen kavramlaştırma, değiştirme ve oluşturma kategorileri bağlamında tartışılmıştır (Embodied Cognition: New... 4). Ardından Gibson'ın kuramı, bilişsel gelişime dinamik
more &raquo; ... şım (Thelen ve diğerleri 1), algıya duyusal motor yaklaşım (O'Regan ve Noë, "A sensory motor account..." 1; O'Regan ve Noë, "What is it like..." 1) ve bilişe enaktif yaklaşım (Varela ve diğerleri 1) gibi bedenlenmeyi savunan diğer çalışmalar ile karşılaştırılmış; Gibson'ın kuramı ve bu çalışmalar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar vurgulanmıştır. Makalenin sonunda bedenlenmenin Gibson'ın kuramındaki anlamına yönelik bir özet sunulmuştur.
<span class="external-identifiers"> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.33171/dtcfjournal.2018.58.2.29">doi:10.33171/dtcfjournal.2018.58.2.29</a> <a target="_blank" rel="external noopener" href="https://fatcat.wiki/release/md63l7buazgpvmjqul4nsk6dv4">fatcat:md63l7buazgpvmjqul4nsk6dv4</a> </span>
<a target="_blank" rel="noopener" href="https://web.archive.org/web/20190430155007/http://dtcfdergisi.ankara.edu.tr/index.php/dtcf/article/download/5486/5317" title="fulltext PDF download" data-goatcounter-click="serp-fulltext" data-goatcounter-title="serp-fulltext"> <button class="ui simple right pointing dropdown compact black labeled icon button serp-button"> <i class="icon ia-icon"></i> Web Archive [PDF] <div class="menu fulltext-thumbnail"> <img src="https://blobs.fatcat.wiki/thumbnail/pdf/73/21/7321f2567f1cd1a63312c4081dda45d0f4e77fa0.180px.jpg" alt="fulltext thumbnail" loading="lazy"> </div> </button> </a> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.33171/dtcfjournal.2018.58.2.29"> <button class="ui left aligned compact blue labeled icon button serp-button"> <i class="unlock alternate icon" style="background-color: #fb971f;"></i> Publisher / doi.org </button> </a>