ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN EXPERT ACTIVITY IN A FIELD OF COMPUTER TECHNOLOGY IN UKRAINE

S.M. Korniiko, State Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine
2019 Porìvnâlʹno-analìtične pravo  
начальник відділу озброєння лабораторії сертифікації ручної вогнепальної зброї та спеціальних засобів самозахисту Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України Об'єкт адміністративно-правового регулювання експертної діяльності включає не лише здійснення уповноваженими суб'єктами на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо дослідження об'єктів, явищ і процесів із метою наукового забезпечення обґрунтованих висновків із різноманітних
more » ... питань, що постають у процесі суспільного життя, а також роботи державного управління, спрямованої на організацію проведення та забезпечення експертної діяльності (зокрема, забезпечення умов і оплати, визначення інституційно-правової бази експертів із сертифікації тощо). Отже, правовідносини, що виникають у процесі організації та здійснення експертної діяльності, регулюються не лише процесуальними нормами відповідних кодексів і положень Закону України «Про судові експертизи», а й численними нормативними актами різних галузей. У вітчизняній доктрині адміністративного права термін «державне управління» поєднує значення термінів «державне управління» та «місцеве самоврядування», охоплює сукупність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підпорядкованих державним органи влади, діяльність яких спрямована на правоохоронну діяльність та виконання інших функцій державного управління, які можуть бути делеговані підприємствам, установам, організаціям і будь-яким іншим суб'єктам, які виконують функції державного управління. Адміністративно-правовий статус публічної адміністрації в галузі експертної діяльності у сфері комп'ютерних технологій -це неподільна єдність обов'язків, прав, спеціальних навичок і знань, які дозволяють суб'єктам публічної адміністрації здійснювати свої повноваження з регулювання експертної діяльності у сфері комп'ютерних технологій, у сукупності з їх правосуб'єктністю, а також адміністративними заходами, що застосовуються до них за неналежне виконання завдань у зазначеній сфері (адміністративна відповідальність і дисциплінарна відповідальність посадових осіб публічної адміністрації). Ключові слова: експертна діяльність, комп'ютерні технології, адміністративно-правовий статус, державне управління. The object of administrative and legal regulation of expert activity includes not only the implementation by authorized entities on the basis of special knowledge in the field of science, technology, art, craft, etc. research of objects, phenomena and processes in order to provide scientifically substantiated conclusions from diverse issues arising in the process of social life, but also the activities of public administration, aimed at organizing the conduct and provision of expert activities (including the provision of conditions and payment, determining institutional and legal framework of certification experts, etc.). Accordingly, legal relations arising in the process of organizing and carrying out expert activity are regulated not only by the procedural norms of the relevant codes and provisions of the Law of Ukraine "On Forensic Examination", but also by numerous normative acts of different branches of law, which actualizes the issues of the peculiarities of the administrative and legal status of public administration in context of expertise in the field of computer technology. In the domestic doctrine of administrative law, the term "public administration" combines the meaning of the terms "public administration" and "local self-government", and covers the totality of bodies of executive power and local self-government, subordinated to public authorities, whose activities are aimed at law enforcement and the implementation of other public administration functions that may be delegated to enterprises, institutions and organizations and any other entities performing public administration functions. The administrative and legal status of public administration in the field of expertise in computer technology is an indivisible unity of duties, rights and specific skills and knowledge that enable public administration entities to exercise their powers to regulate computer science expertise technologies, in conjunction with their legal personality, as well as the administrative measures applied to them for the improper performance of tasks in the specified field (administrative responsibility and discipline public administration officials responsibility).
doi:10.32782/2524-0390/2019.5.62 fatcat:k44wnlx5xfhv7bbcdrfor67bbi