On the Penicillin Skin Reaction
ペニシリン皮膚反應の檢討

Keigo SHIBASAKI, Toshiya TAKINO, Katsuo SHIDA
1957 Japanese Journal of National Medical Services  
doi:10.11261/iryo1946.11.659 fatcat:vitzhw432bbgvkk7k3iyp3khne