Literacki obraz świata: polisemiczność reprezentacji

Bożena TOKARZ
2006 Slavistična Revija  
Bożena Tokarz, Literacki obraz świata: polisemiczność reprezentacji 833 UDK 82.01:82.07:801.73 Bożena Tokarz Šlezijska univerza LITERACKI OBRAZ ŚWIATA: POLISEMICZNOŚĆ REPREZENTACJI Zunajliterarna resničnost nikoli ni neposredno navzoča v literaturi razen v verbalnih besedilih, črpanih iz nje. Aktualizira se v obliki iluzije, podobe, pričevanja in predstavitve. Najbolj kreativna oblika miselne reprezentacije je predstavitev, ki omogoča oscilacijo literarnega dela med iluzijo in pričevanjem,
more » ... n pričevanjem, »pretvarjanjem in referenco«. Med retoričnimi oblikami literarnih reprezentacij metafora in fi kcija najizraziteje zrcalita kulturne spremembe, ki so se zgodile v 20. stoletju. Non-literary reality is never directly present in literature except in verbal texts taken from it. It materializes as an illusion, image, testimony, and presentation. The most creative form of mental representation is a presentation that allows a literary work to oscillate between illusion and testimony, "pretense and reference". Among the rhetoric forms of literary representations, metaphor and fi ction most profoundly mirror the cultural changes that took place in the 20 th century. Ključne besede: literatura, kognitivizem, umetniška reprezentacja Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
doaj:25f29445f802474181baa3cb75e7e77a fatcat:5ddqmtndbrfeleqo4ayecdpfz4