FORMATION OF ASSERTIVITY AS A MEANS OF THE EQUALIZATIONOF COMMUNICATIVE INTERACTION IN THE POLYETHNICAL SPACE OF UKRAINE

S.P. Bielavin
2020 Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University, series Psychology  
Київський інститут менеджменту і бізнесу ФОРМУВАННЯ АСЕРТИВНОСТІ ЯК ЗАСІБ УРІВНОВАЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ПОЛІЕТНІЧНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ Стаття присвячена вивченню результатів експериментального впливу на представників різних етнічних та мовних спільнот сучасної України, наведено програму та загальний хід експерименту, зроблено певні висновки. Визначені складові частини факторної структури соціальної перцепції, що можуть оптимізуватися у процесі спеціально організованого впливу
more » ... асертивності), який зумовлює зниження наслідків негативних стереотипів у процесі сприймання «іншого» та представників «чужих» груп. Встановлено, що оптимізація факторної структури соціальної перцепції зумовлює морально-рефлексивні процеси, асертивність у міжетнічних стосунках, розвиток розуміння існуючої різниці між людьми і спільнотами за ознаками мови і етнічної належності, зумовлює толерантне ставлення та повагу до інакшості, здатність долати стереотипи, упередження, дискримінацію в міжетнічних стосунках, за ознакою мови, національності. Спостережено загальну тенденцію пом'якшення стереотипних установок за етнічними ознаками. Установлено, що вираженість факторів соціальної перцепції актуалізується та оптимізується в процесі соціальної взаємодії різних етнолінгвістичних груп або їхніх представників у різних соціальних умовах та ситуаціях за умови організованої взаємодії та асертивної поведінки. З'ясовано, що для російськомовних випробуваних мовна ідентичність є більш значущою; зафіксовано зниження суб'єктивної оцінки лінгвістичних категорій у групах росіян та російськомовних українців. В етнічній змінній у групі російськомовних росіян підвищилася суб'єктивна оцінка етнічних категорій. Показано, що безпосереднє міжетнічне спілкування не обов'язково сприяє оптимізації соціальних стереотипів і руйнації упереджень. Усвідомлення схожості властивостей і цінностей «своїх» і «чужих» призводить до позитивних змін у сприйманні. Виявлено, що найбільш чутливими до впливу складовими частинами соціальної перцепції в умовах етнолінгвістичного вибору є ситуації відкритого соціального оточення, умовного локалізованого простору, ідеального представлення суб'єктивно значущого «іншого». Ключові слова: асертивність, поліетнічний простір, соціальна перцепція.
doi:10.32838/2709-3093/2020.2/01 fatcat:jtavi4j7tfdjjj4toii6sabfqe