Απόψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την οικονομική κρίση: οι επιπτώσεις της συρρίκνωσης των μισθών και των εκπαιδευτικών πόρων στο εκπαιδευτικό έργο:

Ζωή Βασιλείου Ζιωντάκη
2014
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εξέταση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας. Σταδιακά γίνεται εμφανές ότι τα συμπτώματα της κρίσης επηρεάζουν την εκπαίδευση, όχι μόνο με οικονομικούς όρους, αλλά επίσης υπό μία περισσότερο ανθρωπιστική διάσταση. Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση των αντιλήψεων, των στάσεων και των προκαταλήψεων των εκπαιδευτικών απέναντι στο αντίκτυπο της κρίσης στο εκπαιδευτικό έργο και στην εκπαιδευτική
more » ... Σε ένα πρώτο στάδιο, εξετάζονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την υλική διάσταση της οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση. Σε ένα δεύτερο στάδιο, στο επίκεντρο τίθενται ζητήματα, όπως είναι η συσχέτιση της κρίσης με το ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο της χώρας, καθώς και ο ρόλος των παιδαγωγών στην εξομάλυνση καταστάσεων που συνδέονται με την κρίση. Η έρευνά μας επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να παράγουν τη δική τους «φωνή» σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η κρίση ασκεί επίδραση στο ρόλο τους. Ως εκ τούτου, η συνέντευξη θεωρήθηκε ως το καταλληλότερο μεθοδολογικό εργαλείο. Τα δεδομένα αναλύονται μέσα από μια ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, υπό το πρίσμα μιας κριτικο-ιδεολογικής οπτικής. Ο συνδυασμός της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου με την κριτική ανάλυση δημιουργεί μια πιο εμπεριστατωμένη εικόνα για αυτά που κρύβονται πίσω από τα λεγόμενα των εκπαιδευτικών.
doi:10.26262/heal.auth.ir.135826 fatcat:rkjnunfoqvhbbbselldkj7eona