Ultrathin two-dimensional metals with fully exposed (111) facets

Kai Huang, Jiwei Hou, Qingyun Zhang, Gang Ou, Dongdong Ning, Naveed Hussain, Yushuai Xu, Binghui Ge, Kai Liu, Hui Wu
2018 Chemical Communications  
Large-size ultrathin two-dimensional (2D) metals with a fully exposed (111) surface have been synthesized by a heat-pressing process.
doi:10.1039/c7cc07923k pmid:29215112 fatcat:czwldr7px5dj7dmx375m2dndhm