Investigation on focus and transport characteristics of high transmission rate sheet electron beam

Ruan Cun-Jun, Wang Shu-Zhong, Han Ying, Li Qing-Sheng
2011 Wuli xuebao  
doi:10.7498/aps.60.084105 fatcat:fekq7snig5fnzdlgknayezehwa