Development of self compassion of hearing impaired students with the activities based on works of artİşitme engelli öğrencilerin öz duyarlıklarının sanat yapıtlarına dayalı etkinlikler ile geliştirilmesi

Berfin Ural, Ayşe Çakır İlhan
2018 Journal of human sciences  
This study was conducted in order to develop the self-compassion of hearing impaired students via activities organized with works of art. 24 students in total who study at 9th, 10th and 11th classes of Private Education Public Vocational High School in Altındağ, Ankara which is under the body of the Ministry of National Education participated in the study. 8 week 90 minutes activity program was applied. In order to measure the self-compassion of the students "Self-compassion Scale for Hearing
more » ... Scale for Hearing Impaired" was developed. "Self-compassion Scale for Hearing Impaired" and "Personal Information Form" (pre-test) were applied to experimental and control group after the activities of the experimental group finished (post-test), one month after the study was completed (follow-up test). In this study, pre-test and post-test control group model which is one of the real experiment models was used. The relation between self-compassion was examined in accordance with the study aims. It was determined as a result of the study that self-compassion of the students in the experimental group was improved. It was specified as a result of the analysis that self-compassion development was in favour of the experimental group. Extended English summary is in the end of Full Text PDF (TURKISH) file. ÖzetBu çalışma, işitme engelli öğrencilerin sanat yapıtları ile düzenlenmiş etkinlikler yolu ile öz duyarlıklarını geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya Ankara Altındağ Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde 9., 10. ve 11. sınıflara devam eden toplam 24 öğrenci katılmıştır. Çalışmaya 15-21 yaş arası işitme engelli gençler katılmıştır. 8 haftalık 90 dakikalık etkinlik programı uygulanmıştır. Öğrencilerin öz duyarlıklarını ölçmek için "İşitme Engelliler İçin öz Duyarlık Ölçeği" geliştirilmiştir. "İşitme Engelliler İçin Öz Duyarlık Ölçeği" ve "Kişisel Bilgi Formu" (ön-test), deney grubunun uygulamaları bittikten sonra (son test), çalışma tamamlandıktan bir ay sonra deney ve kontrol grubuna (izleme testi) uygulanmıştır. Bu çalışmada gerçek deneme modellerinden birisi olan öntest ve sontest kontrol gruplu model kullanılmıştır. Araştırma amaçları doğrultusunda öz duyarlık arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma sonucunda deney grubunda ki öğrencilerinin öz duyarlık düzeyinin gelişmiş olduğu saptanmıştır. Yapılan analizler sonucunda öz duyarlık gelişimi deney grubu lehine olumlu olarak geliştiği tespit edilmiştir.
doi:10.14687/jhs.v15i1.5172 fatcat:6yf43ybncvduvil2wiqrcbah64