Ocena warunków pracy pielęgniarek opieki długoterminowej domowej-projekt listy kontrolnej Evaluation of the working conditions of long-term home care nurses-a checklist proposal

Ewa Kułagowska, Maria Kosińska
2016 Medycyna Środowiskowa-Environmental Medicine   unpublished
StrESzczENIE Specyfika stanowiska pielęgniarki opieki długotermi-nowej domowej ogranicza zarówno możliwość poznania jak i kształtowania warunków pracy, których stan wraz z organizacją pracy oraz zachowaniami pracowników wo-bec zagrożeń występujących w środowisku pracy jest wy-znacznikiem bezpieczeństwa pracy i ryzyka zawodowego związanego z jej wykonywaniem. W praktyce brak jest rozpoznania tego typu stanowisk i kontroli nad warun-kami pracy. Ważnym zadaniem jest zatem wskazanie z ja-kimi
more » ... eniami należy liczyć się na omawianym sta-nowisku, jakie są ich przyczyny, jakie mogą być następ-stwa i jakie są możliwe do przeprowadzenia, ze względu na charakter pracy oraz jej specyfikę, działania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia tej grupy zawodowej. Projekt listy kontrolnej do oceny warunków pracy pie-lęgniarek opieki długoterminowej domowej składa się z 6 części: część I-ogólne informacje o stanowisku pracy, część II-dolegliwości odczuwane przez pielęgniarkę w czasie pracy, część III-warunki realizacji świadczeń w środowisku domowym, część IV-prace wykonywane przez pielęgniarkę w środowisku domowym, część V-wykaz zagrożeń zidentyfikowanych w środowisku domo-wy, część VI-podsumowanie z całościową oceną stano-wiska pracy. Słowa kluczowe: lista kontrolna, ryzyko zawodowe, pielęgniarki, bezpieczeństwo pracy, opieka długotermi-nowa AbStrAct The work specificity of long-term home care nurses restricts the opportunity of both studying and forming working conditions, which together with work organization and workers' behaviour in the face of dangers present in the working environment determine the level of work safety and occupational risk associated with a particular job. In practice, little is known about this kind of workplaces and there is little control over working conditions. So, it is an important task to establish the kind of hazards one must take into account in a given workplace, the reasons for these hazards, their results and actions which might be taken in these circumstances concerning the safety and health protection of this profession. The proposed checklist for the evaluation of the working conditions of long-term home care nurses consists of 6 parts: part I-general information about the workplace, part II-work-related complaints felt by the nurse, part III-working conditions in the home habitat, part IV-tasks performed by the nurse in the home habitat, part V-list of hazards identified in the home habitat, and part VI-summary of the evaluation of the workplace.
fatcat:63brdfq6kjftffxdta6osomi54