ÜRETİM, KORUMA VE DÖNÜŞÜM AÇISINDAN MODANIN TOPLUMSAL DÜZEN İLE İLİŞKİSİ YA DA "GİYİNME"Yİ DÜŞÜNMEK

YELİZ SELVİ
2016 Journal of International Social Research  
Öz Genel davranışlar, sanat, mimari, edebiyat, yemek gibi pek çok konuyu içine alsa da "moda" denildiğinde genel olarak ilk akla gelen bir toplumda belirli bir zamanda öne çıkan "giyinme" pratiğidir. Bu pratik görsel kültür içinde kimlikler ve yaşam tarzlarını belirleyici kılan sembolik değeri ile toplumsallaşma sürecinde önemli bir inceleme alanını oluşturmaktadır. Çünkü sadece insana özgü olan 'giyinme' pratiği, insanların yüzyıllar boyunca tarihin önemli olayları ile yakın etkileşimine bağlı
more » ... olarak, üzerinde toplum tarafından verilmiş birtakım politik, sosyal, psikolojik ve estetik kodlar taşımaktadır. Toplumsal düzen ile ilişkisi düşünüldüğünde ise bu kodlar, yerleşik olanı koruyan ya da ona karşı duran kimlik göstergelerine dönüşmektedir. Bunun anlamı, bireylerin toplumsal kimliklerini ifade etmelerine olanak tanıyan giyinme pratiklerinin hem halihazırdaki toplumsal düzeni yeniden üretme hem de yerleşik bir kanon içerisinde sınırları belirsizleştirme ve kuralları yıkma gücüne sahip olmasıdır. Toplumsal düzen ile kurulan bu ilişkiden hareketle, çalışmada giyinme pratiğinin görsel kültür ile olan sembolik bağı, geçmişteki, günümüzdeki ve gelecekteki işlevleri ve anlamları; moda'ya evrilme süreci ve tüketim kültürüne dahil olma biçimleri incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Giyinme, Moda, Görsel Kültür, Toplumsal Düzen. Abstract Although it covers a number of issues such as general behaviors, art, architecture, literature, food and so on., the first thing that comes to mind when called fashion is generally highlighted dressing practical at a particular time in a society. This practical is an important study area which makes determining identity and lifestyle with symbolic value in visual culture in the socialization process. Because dressing is just a human-specific practice and it has a number of political, social, psychological and aesthetic codes that is given by the community , associated with important historical events. These codes that protect the established social order or against the social order are converted to identity indicators when considering the relationship with the social order. This means that dressing practices that allow individuals to express their social identity have the power of either reproduce the current social order or blurring boundaries and breaking the rules within the established order. In this article were examined the dressing practical's symbolic link with the visual culture, past, present and future functions and meanings, evolution process to fashion and adding forms of the consumer culture.
doi:10.17719/jisr.20164317683 fatcat:gd55tyzcg5chjdtu2hec4xg4eq