AREAS OF FOCUS AND WAYS OF OPTIMIZING THE SYSTEM OF STATE AND PUBLIC ADMINISTRATION OF THE QUALITY OF UNIVERSITY EDUCATION IN UKRAINIAN REALIA
НАПРЯМИ І ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ

Mykola Vasylivich Mykhailichenko
2017 SOCIAL WORK ISSUES PHILOSOPHY PSYCHOLOGY SOCIOLOGY  
477) М. В. Михайліченко, к. пед. н., докторант НАПРЯМИ І ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ Анотація. У статті аналізується якість освіти як соціальне явище, встановлюється її вплив на виробництво, бізнес, суспільство і людину; підкреслюється необхідність залучення до її підвищення суспільство і бізнес; виокремлюється три напрями, які безпосередньо залежать від якості вищої освіти : освіта -наукаінновації;
more » ... ся вітчизняна система забезпечення якості вищої освіти, що затверджена на законодавчому рівні; висвітлюються механізми її забезпечення; висвітлюється місце, роль і механізми дії Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; підкреслюється необхідність здійснення комплексного підходу до оцінки якості вищої ocвіти, а саме розглядати її в двох аспектах: як зовнішній аспект: якість результату освітнього процесу -відповідність рівня підготовки випускників попиту роботодавців (вимогам стандартів); так і як внутрішній аспект: характеристики системи забезпечення якocтi освіти -зміст ocвіти, рівень підготовки абітурієнтів, студентів, науково-педагогічних кадрів, інформаційно-методичний супровід, матеріально-технічне забезпечення якості підготовки фахівців, використовувані ocвітні технології, наукова діяльність тощо. Підкреслюється, що важливою складовою державного-громадського управління у цій ситуації стає управління якістю освіти, яке постає двовекторним процесом. З одного боку, воно має забезпечувати якість внутрішніх параметрів процесу й результату навчання студентів, задоволення їхніх освітніх потреб і сподівань щодо здобуття належної компетентності, а з другого, -воно спрямоване на поліпшення використання ресурсів у забезпеченні якості освіти та підвищення ефективності функціонування системи освіти загалом (зовнішні параметри як соціальної системи). Ключові агентство. М. В. Михайличенко, к. пед. н., докторант НАПРАВЛЕНИЯ И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ УКРАИНСКИХ РЕАЛИЙ Аннотация. в статье анализируется качество образования как социальное явление, устанавливается его влияние на производство, бизнес, общество и человека; подчеркивается необходимость привлечения к его повышению общество и бизнес; выделяется три направления, которые непосредственно зависят от качества высшего образования: образованиенаукаинновации; подается отечественная система обеспечения качества высшего образования, которая утверждена на законодательном уровне; освещаются механизмы его обеспечения; освещается место, роль и механизмы действия Национального агентства по обеспечения качества высшего образования; подчеркивается необходимость осуществления комплексного подхода к оценке качества высшего образования, а именно рассматривать его в двух аспектах: как внешне, так и из внутри образовательного процесса; подчеркивается, что важной составляющей государственного-общественного управления в этой ситуации становится управление качеством образования, которое появляется двовекторним процессом, который направляется на отслеживание внутренних и внешних параметров функционирования института высшего образования. Ключевые Abstract. The paper analyses quality in education as a social phenomenon, its impact on production, business, society and man. It is necessary to involve society and business to enhance quality in education. There are three factors which depend on quality in higher education. They are educationscienceinnovations. The article also presents national system of quality assurance in higher education which is approved by the Legislature. We find out mechanisms which can provide the efficiency of this system and the role and mechanisms of National agency of quality assurance in higher education. We emphasize the importance of an integrated approach of evaluating quality in higher education and offer to consider it from two points of view. The first is an external factor that is quality of the result of an educational process. Modern graduate training should meet the demands and requirements driven by employers (standard requirements). The second is an internal factor that is the characteristics of the system which provides quality in education. Here it is necessary to speak about the level of preparation of freshmen applicants, students, faculty staff, equipment and facilities, information and methodical resources, educational technologies, research activity, etc. We underline that the main component of state and public administration is managing quality in education which can be presented as a twovector process. On the one hand, it should provide quality of internal steps of the process and the outcomes of students' learning and to meet their educational needs and expectations of obtaining a relevant competency. On the other hand, it can provide the better use of resources to ensure quality in education and enhance the efficiency of the functioning of education system on the whole (external features of social system).
doi:10.25140/2412-1185-2017-1(9)-46-53 fatcat:qumchz2gvnejdcjzqrhx5q7ysa