The language creation of the city and its inhabitants in folklore texts of the city of Łódź
Językowa kreacja miasta i jego mieszkańców w łódzkich tekstach folklorystycznych

Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń
2015 Studia Językoznawcze synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny  
2015 synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny DANUTA BIEŃKOwSKA, ELŻBIETA UMIŃSKA-TyTOŃ Uniwersytet Łódzki JęzyKOWA KreAcJA miAStA i JegO mieSzKAńcóW W ŁódzKicH teKStAcH FOLKLOryStyczNycH Słowa kluczowe: Łódź, folklor miejski, język folkloru Pochodzący z języka angielskiego termin folklor (folk-lore), znaczący dosłownie 'wiedza ludu', powstał w połowie XIX wieku, kiedy to w Europie pojawiła się wiedza o folklorze jako odrębna dyscyplina humanistyczna, którą w pełni rozwinął wiek
more » ... X. Potocznie folklor pojmuje się bardzo szeroko: jako wszelkie wytwory i przejawy tradycyjnej kultury ludowej. Zainteresowanie folklorem wiąże się w Europie z odkryciami geograficznymi, z poznawaniem egzotycznych, pierwotnych kultur. W Polsce wartość kultury ludowej zaczęto dostrzegać pod koniec XVIII wieku. U podłoża romantycznego zainteresowania ludem tkwiły przyczyny historyczne. Interesowano się możliwie najodleglejszą przeszłością narodu. Zakładano przy tym, iż relikty prasłowiańskie znajdują się w kulturze chłopskiej, a zwłaszcza w jej obyczajach, pieśniach, podaniach, zaklęciach itp. Za datę wyjściową polskiej folklorystyki zwykło się przyjmować rok 1802, kiedy to powstał memoriał Hugona Kołłątaja dotyczący badań ludoznawczych. Jednak
doi:10.18276/sj.2015.14-03 fatcat:tndbvtl6azd43mjnia56ubbaai