SESLENDİRME DESTEKLİ ANİMASYONLAŞTIRMA PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ VE HİKÂYE UYGULAMASI

MUSTAFA ALİ AKÇA
2016 Journal of International Social Research  
Öz Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerine yönelik seslendirme destekli animasyonlaştırma programı geliştirmek ve bu programı (SDAP) kullanarak seslendirme desteği ile öğrencilerin hikâyeleri animasyonlaştırmasını sağlamaktır. Bu program, tüm öğrencilerin kolay erişebilmesi için web tabanlı olarak geliştirilmiştir. Öğrenciler, bu programı bilgisayara başka bir program kurulumu yapmadan internet üzerinden kullanabilir. Öğrenciler program kapsamında oluşturdukları animasyonları email yoluyla
more » ... ları email yoluyla diğer arkadaşlarıyla paylaşabilirler. Bu çalışma, 37 ortaokul 8. öğrencisine uygulanmıştır. Uygulama sürecinde öğrenciler programla öğretmen tarafından verilen konuya uygun resim ve arka planları kullanarak hikâyelerini animasyonlaştırmış ve seslendirme yapmışlardır. Uygulama sonunda SDAP'a yönelik hazırlanmış olan 13 maddelik bir anket öğrencilere uygulanmıştır. Anket soruları analiz edildiğinde, katılımcıların genellikle SDAP programının kullanımını benimsedikleri, akademik başarılarını artırdığı ve bu yazılımı kullanmaya devam edeceklerini ifade etmişlerdir. Anahtar Kelimeler : Program Geliştirme, Dijital Hikaye, Animasyonlaştırma. Abstract The purpose of this study is to develop audio supported animating program for secondary school student and to animate students' stories by using this audio supported program (ASAP). This program was developed as web-based for students to access easily. Students can utilize from this program without having to set up another program. They can share the animations which they prepared using this program via e-mail. This study was conducted with 8th grade 37 secondary school students. During the application procedure, students using this program animated the stories by using proper and subject specific picture and background images and they audio recorded themselves. At the end of the application, a questionnaire prepared for ASAP and consisting of 13 items were administered to students. When the questionnaire responses were analyzed, participants generally expressed that they adopted the use of ASAP program and it increased their academic achievement, and they would continue to use this software in the future.
doi:10.17719/jisr.20164216227 fatcat:b72bgm242fgknj5qp2txvpl5ou