A reach of the principle of entry and the principle of reliability in the real estate cadastre in our court practice

Radenka Cvetic
2015 Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu  
Сажетак: У овом раду се кроз приказ начела уписа и начела поуздања у катастар непокретности и њихов домашај у нашој судској пракси, указује на неопходност њиховог поштовања ради постизања правне сигурности. Истиче се тежина и сложеност улоге суда у примени позитивног права на путу ка правичном решењу индивидуалног случаја. Због одговорности коју суд сноси за ефикасност правног система, без намере да се дезавуише судска пракса, указује се на неке пропусте, уз жељу да се проблем превазиђе.
more » ... правних норми нужно захтева креативну улогу суда у оним случајевима који се не могу једноставно квалификовати. Због њих се морају чинити одступања, уз образложење које недвосмислено доводи до закључка да је само таква одлука какву је суд донео, једино могућа и правична. Кључне речи: катастар непокретности, значај уписа, поуздање, судска пракса, правичност
doi:10.5937/zrpfns49-9508 fatcat:kilykmvugzg5jbg65k3xgrrjkm