Evaluation of the Finds Recovered from the Underwater Rescue Excavation of the Kekova Island Shallow Reef Eastern Wreck

Erdoğan ASLAN
2020 Cedrus  
Kekova Island is near Üçağız village within the borders of the Demre District of Antalya Province. Since 2012, researches have been carried out both on the island and underwater. In the underwater surveys conducted in 2016, a new wreck area was identified. The wreck area is located very near the Basket-handled Amphora Wreck, which is off the Tersane Bay and dates from the Archaic Period. Due to its location, despite the region's intense sea traffic, some of the terracotta vessels in the cargo
more » ... this shipwreck have survived intact to today. Since the discovery and protection of these cultural assets is of great importance, a rescue excavation was performed in this priority area, which awaits urgent intervention. To determine the exact types of pottery vessels intact in the area it was investigated with scientific-systematic methods and they were brought to the surface employing suitable methods and techniques. They were then placed in desalination tanks installed in the museum environment. Within the scope of this underwater rescue excavation, amphorae, terracotta kitchen vessels, objects for ship use, some vessel forms of undetermined origins, bronze vessels and metal objects were identified. The finds were studied to determine their origin, function and date. The pottery vessels and objects obtained as a result of this rescue work were examined in detail and are introduced to the world of science. Öz: Kekova Adası, Antalya İli Demre İlçesi sınırları içerisinde Üçağız Köyü yakınlarında yer almaktadır. 2012 yılından itibaren hem ada üzerinde hem de sualtında araştırmalar gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında yapılan sualtı araştırmalarında ise yeni bir batık alanı tespit edilmiştir. Batık alanı; Tersane Koyu açıklarında bulunan ve Arkaik Dönem'e tarihlenen Sepet Kulplu Amphora Batığı'na çok yakın bir konumda yer almaktadır. Bulunduğu konum itibari ile bölgenin yoğun deniz trafiğine rağmen batığın kargosunda yer alan pişmiş toprak kapların bazıları şans eseri günümüze kadar sağlam olarak koruna gelmiştir. Söz konusu kültür varlıklarının tespiti kadar korunması da büyük önem arz etmesinden dolayı acil müdahale bekleyen öncelikli bu alan için kurtarma kazısı gerçekleştirilmiştir. Alanda sağlam durumda bulunan pişmiş toprak kapların bilimsel-sistematik yöntemlerle tam niteliklerinin araştırılması için uygun yöntem ve tekniklerle su üstüne çıkartılmıştır. Sonrasında müze ortamında kurulan tuzdan arındırma tanklarına yerleştirilmişlerdir. Sualtı kurtarma kazısı kapsamında batık alanında; amphoralar, pişmiş toprak mutfak kapları, gemi kullanımına ait objeler, kökeni tespit edilemeyen bazı kap formları ile bronz kaplar ve metal objeler tespit edilmiştir. Tespit edilen buluntular; köken, işlev ve tarih olarak ele alınmıştır. Tüm yapılan çalışmalar neticesinde ele geçen pişmiş toprak kap ve objeler detaylı olarak incelenmiş ve bilim dünyasına tanıtılmaya çalışılmıştır.
doi:10.13113/cedrus.202014 fatcat:tmq6ehsf6nex3hfwpsf2axivka