Problems of Self-Care Activities Encountered in Rheumatoid Arthritis and Their Relationship with Disease Activity and Hand Deformity

Mine Köybaşı
2011 Turkish Journal of Rheumatology  
Amaç: Bu çalışmada Sağlık Değerlendirme Anketi'nin (SDA) temel öz bakım alarından olan giyinme ve kendi kendine çeki düzen verme, yemek yeme ve hijyen aktivitelerindeki bozulmalar belirlendi ve bu bozulmalarla hastalık aktivitesi ve deformite arasındaki ilişkiler araştırıldı. Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya romatoid artritli toplam 152 hasta (113 kadın, 39 erkek; ort. yaş 52.3±14.1 yıl; dağılım 24-80 yıl) alındı. Hastalık aktivitesi; American College of Rheumatology (ACR) hassas ve şiş eklem
more » ... yısı, görsel analog ölçeği-ağrı (GAÖ-ağrı), hasta ve hekimin global değerlendirmesi, 28 eklemin Hastalık Aktivite Skoru (DAS28), eritrosit sedimantasyon hızı (ESH) ve C-reaktif protein (CRP) ile ölçüldü. Fonksiyonel durum SDA ile değerlendirildi. Bulgular: Ortalama DAS28 skoru 4.5±1.4 idi. Ortalama ACR hassas ve şiş eklem sayısı sırasıyla 11.1±1.9 ve 0.7±0.2 idi. Hasta ve hekimin global değerlendirme skorları sırasıyla 5.2±2.5 ve 4.7±2.4 idi. Tüm SDA özbakım alanlarındaki fonksiyonel kısıtlamalarla DAS28 skoru, ACR hassas eklem sayısı, GAÖ-ağrı, hasta ve hekim global değerlendirmesi, ESH ve eklem deformitesi arasında anlamlı pozitif ilişkiler saptandı (p<0.01). Et kesme ve tuvalete oturma ve kalkma en çok etkilenen özbakım aktiviteleri idi.
doi:10.5606/tjr.2011.014 fatcat:nbs44zmuo5cyvhtwccpcvlvjnu