Den internationella historiens uppgång och fall Trender inom svensk internationell historieforskning 1950-2005*

Av Stefan, Eklöf Amirell
2006 historisk tidskrift   unpublished
Svenska historiska föreningen och Historisk tidskrift har nyligen firat sitt 125-årsjubileum, vilket uppmärksammades av redaktören i tidskriftens första häfte 2005. 1 I den levande skildring som Lars M Andersson ger av föreningens bildande i maj 1880, konstaterar han att den-liksom Nordiska museet-kan ses som uttryck för tidens nationella strömningar, men också för ansträng-ningarna att professionalisera historieämnet. De motiv som anfördes för för-eningens bildande illustrerar väl hur intimt
more » ... mmankopplad historieämnets professionalisering under 1800-talet var med tidens nationalistiska idéer. Föreningen syftade till att skapa en mötesplats för alla de fosterländskt sin-nade svenskar som intresserade sig för nationens beundransvärda förflutna. Trots att få svenska historiker i dag skulle instämma i den hyllning till den svenska historiens "storhet, ädelhet och rikedom" som historieprofessorn Fred-rik Ferdinand Carlsson framförde på föreningens konstituerande möte, finns det anledning att reflektera över i vilken utsträckning 1800-talets nationella paradigm ännu präglar svensk historieforskning. Som Lars M Andersson kon-staterar fylls innehållet i Historisk tidskrift-då liksom nu-framför allt av ämnen som rör fosterlandets hävder. 2
fatcat:omhkh6qmlndf7ne2py7rrw4kii