Spontaneous orientation-tuning driven by the strain variation in self-assembled ZnO-SrRuO3 heteroepitaxy

Yuanmin Zhu, Wei Sea Chang, Rong Yu, Ruirui Liu, Tzu-Chiao Wei, Jr-Hau He, Ying-Hao Chu, Qian Zhan
2015 Applied Physics Letters  
doi:10.1063/1.4935422 fatcat:4txwzvwj4vbmlexon2vwgaloi4