СПРЕМНОСТ ЗА РЕАГОВАЊЕ НА ПРИРОДНУ КАТАСТРОФУ – ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ

Владимир Цветковић
2017 БЕЗБЈЕДНОСТ ПОЛИЦИЈА ГРАЂАНИ  
У научној литератури не постоји јасан консензусу погледу теоријског одређења, као и начина (природе) утицајаразноврсних фактора на спремност за реаговање на природнекатастрофе. Управо стога, систематичним прегледом постојећихистраживања и примењених теоријских концепата, могуће је уочитинеопходност њихове даље систематизације, а посебно потребе даљегобјашњења међусобне повезаности демографских, социоекономских ипсихолошких фактора са нивоом спремности за реаговање на природнукатастрофу. Сходно
more » ... оме, предмет рада представља дескрипцијаи анализа релевантних научних радова (88) са циљем њиховогразврставања према критеријумима теоријског одређења и фактораутицаја на ниво спремности за реаговање на природне катастрофе.Резултати истраживања омогућавају јасан увид у мрежу постојећихтеоријских објашњења и фактора који утичу на ниво спремности.Претрага постојећих радова у домаћој и страној литератури извршенаје уз помоћ сервиса "Google scholar", популарне мреже кооперативног"on line" библиографског система и сервиса (COBISS), српског цитатногиндекса (SCI) и портала конзорцијума библиотека Србије за обједињенунабавку (KoBSON).
doi:10.7251/bpgbl1215165c fatcat:4ukragb2xzf3rmaupkhumvvlky