Models of Memory: Why So Many? Why So Limited?

Joseph F. Rychlak
1998 Contemporary Psychology  
doi:10.1037/001833 fatcat:7nvxaxkbcbfrvlug5lkio3y6yq