TOPICAL ISSUES OF OVERCOMING AGE DISCRIMINATION IN THE SPHERE OF EMPLOYMENT RELATIONS

E.R. Shchemur, O.H. Sereda
2021 Ûridičnij naukovij elektronnij žurnal  
Щемур Е.Р., студентка ІІІ курсу Інститут прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Середа О.Г., д.ю.н., професор, в.о. завідувача кафедри трудового права Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Дослідження присвячено висвітленню однієї з актуальних проблем трудового права -питанню подолання дискримінації за віком у сфері трудових відносин. У статті визначаються основні вікові категорії, які найчастіше зазнають
more » ... них обмежень у процесі реалізації права на працю, а саме молоді фахівці та люди старшого віку. Також висвітлюються ймовірні підстави дискримінації за віком для кожної із вразливих категорій, наприклад для молодих фахівців -це недостатність практичного досвіду, потреба в додатковому навчанні для застосування отриманих теоретичних знань на практиці, в той час як для осіб старшого віку -це уявлення про те, що такі люди є більш вразливими та слабкими, недостатні навички цифрової комунікації, потреба в перекваліфікації чи додатковому навчанні для таких осіб. Окремо наголошено на впливі так званих «вікових стереотипів» на дискримінацію зазначених категорій осіб у галузі праці. Встановлено, що найчастіше вікової дискримінації працівники зазнають саме на стадії працевлаштування. Виявлено, що хоча трудове законодавство України містить низку норм, що спрямовані на встановлення рівності можливостей усіх вікових категорій працівників у сфері праці та є важливою гарантією від дискримінації, проте в сучасних реаліях вони не є доволі дієвими та потребують вдосконалення, адже більшість із них має декларативний характер. Визначено, що нині дискримінація за віком у сфері трудових відносин за поширенням майже не поступається гендерній дискримінації, а роботодавці, незважаючи на штрафні санкції, порушують національне законодавство ще на стадії подання оголошення про наявність вакансії, встановлюючи додаткові вікові обмеження під час прийому на роботу. Такі дії роботодавців порушують права працівників, знижують рівень зайнятості окремих категорій, що негативно відображається на економіці країни. Окремо зроблено наголос на необхідності більш детального вивчення зазначеної проблеми з урахуванням міжнародних стандартів та досвіду зарубіжних країн та розробки ефективних комплексних заходів, що дозволили б побороти вікову дискримінацію у сфері трудового права України. Ключові слова: дискримінація, ейджизм, ринок праці, вікові обмеження, молоді фахівці, особи старшого віку, рівень зайнятості. The research is devoted to one of the current problems of labor law, namely the issue of overcoming age discrimination in the sphere of employment relations. The article identifies the main age categories that most often face discriminatory restrictions in exercising the right to work, there are young professionals and the elderly. The probable grounds of age discrimination for each of the vulnerable categories are also highlighted, for example for young professionals -it is not enough practical experience, the need for additional training to apply theoretical knowledge in practice, while for older people -is the idea that that such people are more vulnerable and weak, lack of digital communication skills, the need for retraining or additional training for such people. The influence of so-called "age stereotypes" on discrimination against these categories of people in the sphere of labor is emphasized. It has been established that most often age discrimination is experienced at the stage of employment. It is determined that at present age discrimination in the sphere of employment relations is almost not inferior to gender discrimination, and employers, despite penalties, violate national law at the stage of applying for a vacancy, imposing additional age restrictions on employment. Such actions of employers violate the rights of workers, reduce the level of employment of certain categories, which has a negative impact on the country's economy. It was found that although the labor legislation of Ukraine contains a number of rules aimed at establishing equal opportunities for all age groups in the sphere of labor and is an important guarantee against discrimination, but in modern reality they are not effective enough and need improvement, as most of them have declarative nature. Emphasis was placed on the need for a more detailed study of this problem, taking into account international standards and experience of foreign countries and the development of effective comprehensive measures to overcome age discrimination in the sphere of labor law of Ukraine.
doi:10.32782/2524-0374/2021-11/80 fatcat:eb6alres6vhftdnqfkrcvmw3ay