Investment attractiveness of special economic zones in Lower Silesia in Poland for Japanese FDI

Jarosław Osmolak
2019 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
The aim of the article is to demonstrate the key facts on the matter of investment attractiveness of Polish Special Economic Zones (SEZs) for Japanese Foreign Direct Investment (FDI). The author questioned the notion of public aid intensity in the Dolnośląskie Voivodeship as a key component of investment attractiveness for Japanese FDI. The research methods covered: examining documents, diagnostic survey, desk research as well as study cases. Own research proved that Japanese FDI in the area of
more » ... Polish SEZs are located mostly in the Wałbrzyska SEZ. Further results are that the Lower Silesian SEZs attracted the most companies from Japan in comparison with other SEZs in Poland. Thus, the crucial factors that determined the choice of SEZs in the Dolnośląskie Voivodeship by the Japanese are as follows: convenient location, positive investment climate, labour costs, industrial traditions and available tax incentives. Keywords: Polish Special Economic Zones, investment attractiveness, Japanese FDI, public aid in the EU. Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie kluczowych czynników wpływających na atrakcyjność inwestycyjną polskich specjalnych stref ekonomicznych (SSE) dla japońskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Autor kwestionuje intensywność pomocy publicznej w woj. dolnośląskim jako istotny komponent atrakcyjności inwestycyjnej dla japońskich BIZ. Zastosowane metody badawcze obejmowały: badanie dokumentów, sondaż diagnostyczny, desk research oraz study case. Przeprowadzone przez autora badanie wskazało, że większość japońskich BIZ w obszarze polskich SSE jest ulokowanych w wałbrzyskiej SSE. Wyniki badań dowodzą wzmożonej aktywności inwestycyjnej japońskich firm w SSE na Dolnym Śląsku w porównaniu z innymi SSE w Polsce. Kluczowe komponenty determinujące wybór dolnośląskich SSE przez japońskie BIZ to: dogodna lokalizacja, pozytywny klimat inwestycyjny, koszty produkcji, tradycje przemysłowe oraz dostępne ulgi podatkowe. Słowa kluczowe: polskie specjalne strefy ekonomiczne, atrakcyjność inwestycyjna, japońskie BIZ, pomoc publiczna w UE.
doi:10.15611/pn.2019.9.08 fatcat:632vz45df5emza4yjp7vgat6sq