A SURVEY ABOUT MACHINE TRANSLATION OF TURKIC LANGUAGES

MURAT ORHUN
<span title="2018-11-28">2018</span> <i title="Avrasya Uluslararası Arastırmalar Dergisi"> Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi </i> &nbsp;
With developing Internet technology, it becomes important tasks to write and edit documents through the Internet supported tools. In such tasks, spell checking, auto completing words after some syllables, machine translation of words from one language to another, content summarizing and analyzing according to words and sentence structure in a file, are considered popular and important topics. With improving social communication technology and devices, analyzing continuously produced documents
more &raquo; ... d translation between different languages are becoming more important day after day. It is difficult to handle such task with manually without any error and with high speed. Because of these reasons, computer supported research languages come into prominence and a new filed, which is computational linguistic, formed in science. Turkish is one of the most computational researched language in Turkic language family and a lot of projects have been done. For other Turkic languages, computational researches are still at the beginning stage. This paper describes some main properties of the Turkic languages and summarize machine translations and natural language researches that have been done so far. A unique tagging system for Turkic word is suggested to implement a machine translations system between all Turkic languages, even between other Altaic languages. The usability of the unique tags is explained with examples. TÜRK DILLERININ BILGISAYARLI AKTARILMASI HAKKINDA İNCELEME ÖZ Internet teknolojisinin geliĢmesiyle, Internet destekli ortamlarda dosya yazmak ve geliĢtirmek önemli iĢlevler olarak kabul edilmiĢtir. Bu çeĢit iĢlevler, imla düzeltmek, belli bir hecelerden sonra sözcükleri otomatik biçimde tamamlamak, sözcükleri bir dilden bir baĢka dile bilgisayarlı aktarmak, dosyaların tümce yapısı ve kullanılan sözcüklerine göre içerik özetlemek ve analiz etmek gibi güncel ve önemli konuları kapsıyor. Sosyal iletiĢim teknolojileri ve araçlarının geliĢmesiyle, sürekli üretilen dosyaların analiz edilmesi ve farklı diller arasında aktarılması gün geçtikçe daha çok önem kazanıyor. Ġnsan gücüyle bu çeĢit çalıĢmaların hızlı ve doğru bir biçimde yapılması oldukça zordur. Bu nedenle, bilgisayar destekli dil araĢtırmaları önem kazanmıĢtır ve yeni bilimsel çalıĢma alanı olan biliĢimsel dilbilimi ĢekillenmiĢtir. Türk dilleri ailesinde, Türkiye Türkçesi biliĢimsel dilbilimi alanında en çok çalıĢılan dildir ve pek çok proje geliĢtirilmiĢtir. Diğer Türk dilleri ile ilgili biliĢimsel dilibilimi çalıĢmaları henüz baĢlangıç düzeyindedir. Bu makalede Türk dillerinin bazı önemli özellikleri açıklanmıĢtır ve Ģimdiye kadar yapılan bilgisayarlı aktarma ve doğal dil çalıĢmaları özetlenmiĢtir. Tüm Türk dilleri, hatta diğer Altay dilleri arasında aktarma yapabilecek bir bilgisayarlı aktarma sisteminin geliĢtirilmesi için, tüm Türk dilleri sözcüklerinin tek çeĢit etiket ile iĢaretlenmesi önerilmiĢtir ve bu çeĢit etiketlerin kullanılırlığı örnekler ile açıklanmıĢtır.
<span class="external-identifiers"> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.33692/avrasyad.510178">doi:10.33692/avrasyad.510178</a> <a target="_blank" rel="external noopener" href="https://fatcat.wiki/release/svhd7izypnh7hpjqntj37f4lee">fatcat:svhd7izypnh7hpjqntj37f4lee</a> </span>
<a target="_blank" rel="noopener" href="https://web.archive.org/web/20190430220556/https://dergipark.org.tr/download/article-file/621893" title="fulltext PDF download" data-goatcounter-click="serp-fulltext" data-goatcounter-title="serp-fulltext"> <button class="ui simple right pointing dropdown compact black labeled icon button serp-button"> <i class="icon ia-icon"></i> Web Archive [PDF] <div class="menu fulltext-thumbnail"> <img src="https://blobs.fatcat.wiki/thumbnail/pdf/80/b8/80b8d69e4a5bdaf39556048681b5c4e21a96dbd5.180px.jpg" alt="fulltext thumbnail" loading="lazy"> </div> </button> </a> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.33692/avrasyad.510178"> <button class="ui left aligned compact blue labeled icon button serp-button"> <i class="external alternate icon"></i> Publisher / doi.org </button> </a>