THE DISCOURSE OF "DOMESTIC VIOLENCE" AND THE STRATEGY OF ITS DEPLOYMENT IN THE STATE POLICY OF UKRAINE

O. I. Zinsu
2020 State and Regions. Series: Law  
О. І. Зінсу аспірантка відділу докторантури та ад'юнктури Національної академії внутрішніх справ ДИСКУРС «ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО» ТА СТРАТЕГІЯ ЙОГО РОЗГОРТАННЯ В ДЕРЖАВНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ Статтю присвячено дискурсу «домашнє насильство» та стратегії його розгортання в державній політиці України. Акцентовано увагу на тому, що домашнє насильство є проявом неправомірної поведінки в сім'ї, побуті, родині та породжує ризик учинення суспільно-небезпечного діяння. Критерії окреслення криміналізації
more » ... ого насильства безпосередньо пов'язані з панівною правовою культурою суспільства. Характерно, що зі зміною суспільної конфігурації суспільство стає вразливішим до критеріїв насильницької, неправомірної поведінки в сім'ї, побуті, родині, позначаючи індивідуальні траєкторії та суперечливі стереотипні дискримінаційні уявлення. Відповідно, важливим аспектом державної політики щодо подолання негативних, насильницьких, руйнівних світоглядних стереотипів у сім'ї, побуті, родині є внесенні змін, доповнень у національне законодавство щодо запобігання, протидії домашнього насилля. Виявлено, що чинним законодавством України виокремлено чотири форми домашнього насильства: фізичне, економічне, психологічне, сексуальне. У проведеному дослідженні висвітлено результати соціологічного дослідження та практику судових рішень, розглянуто психологічний статус учасників домашнього насильства, окреслено соціально-економічні чинники. Підкреслено взаємозв'язок соціально-економічних умов та психоневрологічного статусу учасників домашнього насильства. Установлено, що непоодинокими є випадки вчинення домашнього насильства у стані алкогольного сп'яніння. Наголошено, на виокремленні статусу дитини як кривдника та дитини, яка постраждала від домашнього насильства. Зосереджено увагу на використанні термінового заборонного та обмежувальних приписів та виокремлено застосування Типової програми для кривдників. За результатами дослідження сформульовано висновки і пропозиції юридично-психологічних аспектів щодо домашнього насильства. Автор наголошує, що одним із пріоритетних напрямів має стати підвищення соціального забезпечення вразливим категоріям населення; розвиток критичного мислення, вольових якостей, самовиховання, самовдосконалення особистості, її соціальна та громадянська компетентність. Сформульовані в науковій статті висновки і пропозиції можуть бути використані в різних видах діяльності: науково-дослідній; правозастосовній; у навчальному процесі; громадській; просвітницькій. Ключові слова: сім'я, домашнє насильство, держава політика, юридична відповідальність, правова поведінка, правова держава.
doi:10.32840/1813-338x-2020.2.1 fatcat:42rpukgpizbuxjxvsxyx55427m