Foreign Students' Expectations towards Polish Libraries. The Case of Vietnamese Students

Zuzanna Wiorogórska
2020 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia  
Od kilku lat na polskich uczelniach można zaobserwować zwiększającą się liczbę studentów zagranicznych. Oprócz studentów z Unii Europejskiej, przyjeżdzających na krótkoterminowe pobyty w ramach programu Erasmus, oraz z krajów za wschodnią granicą Polski, coraz większą grupę stanowią studenci z Azji (głównie Południowo-Wschodniej) 1 , wybierający kilkuletnie studia magisterskie lub doktoranckie. Dla studentów azjatyckich studia w Europie stanowią spore wyzwanie z powodu dużych różnic w
more » ... różnic w programach studiów, ale przede wszystkim z powodów językowych i kulturowych. Jak biblioteki akademickie mogą wesprzeć tę grupę swoich użytkowników? Jakie są oczekiwania zagranicznych studentów wobec uniwersyteckich książnic? W pierwszej części artykułu przedstawiono piśmiennictwo (głównie anglosaskie), dotyczące studentów azjatyckich na uczelniach wyższych w kontekście korzystania przez nich z oferty usług informacyjno-bibliotecznych, omówiono także polską literaturę dotyczącą studentów zagranicznych w bibliotekach. Natomiast zasadnicza część artykułu prezentuje częściowe wyniki własnych badań kompetencji, zachowań i potrzeb informacyjnych studentów wietnamskich, magistrantów i doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim (UW). Studenci azjatyccy na uczelniach wyższych -piśmiennictwo anglosaskie W Stanach Zjednoczonych zagadnieniem deficytów kompetencji informacyjnych studentów azjatyckich zaczęto zajmować się dość wcześnie, bo w połowie lat 60. XX w. (Lewis, 1969) . Już wtedy zauważono, że rosnąca grupa tych studentów na amerykańskich uczelniach stawia przed bibliotekami nowe wyzwania edukacyjne. Jednakże w tamtym czasie nawet w Stanach Zjednoczonych badania użytkowników informacji nie były tak popularne jak obecnie, a edukacja informacyjna utożsamiana 1 W artykule używam dalej terminu 'studenci azjatyccy', wzorując się na angielskim Asian students, które tradycyjnie w literaturze anglosaskiej znaczeniowo obejmuje studentów z obszaru Chin (także Hong Kongu i Tajwanu) oraz innych krajów Azji Południowo-Wschodniej, objętej niegdyś wpływami chińskimi (Korea, Singapur, Wietnam). W literaturze anglosaskiej można znaleźć także terminy Sinic civilization oraz Confucian civilization (por. np. Li & He, 2010), odnoszące się ww. obszarów geograficznych. Abstract This paper presents partial results of the qualitative study conducted among Vietnamese students at the University of Warsaw. The study was about information competences and information literacy of this group as well as about their expectations towards Polish academic libraries. An in-depth structured interview was applied to collect data. Interviews were conducted in English. In the first part of the paper, I present the review of international literature on Asian students, in the context of their use of library services; I also discuss the Polish literature of this field. The core part of the paper presents the study results. The paper finishes with study findings and recommendations for academic libraries.
doi:10.24917/20811861.17.29 fatcat:ypgyh3ka2jezviyjpocemi76lu