STAVOVI UČITELJA I RODITELJA O RAZVOJU PRIVATNOG I ALTERNATIVNOG OSNOVNOG ŠKOLSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Višnja Rajić
unpublished
Sažetak-Privatne i alternativne škole prethodile su državnim školama u većini zemalja. Takav se oblik obrazovanja neometano razvijao u većini za-padnoeuropskih zemalja, dok je u Hrvatskoj bio u potpunosti prekinut u drugoj polovini 20. stoljeća. Početkom demokratizacije i promjenama u hrvatskom društvu započeo je ponovni razvoj privatnog i alternativnog školstva. Cilj istraživanja bio je utvrditi stavove učitelja primarnog obrazovanja, učitelja predmetne nastave i roditelja čija djeca pohađaju
more » ... ija djeca pohađaju osnovnu školu u privatnim i alternativnim osnovnim školama. Učitelji primarnog obrazovanja, pred-metne nastave i roditelji sami procijenili su stupanj poznavanja alternativnih pedagoških koncepcija, te pokazali svoju informiranost o privatnim i alterna-tivnim školama nakon 15-ak godina njihova postojanja u Republici Hrvatskoj. Provjereno je i mišljenje učitelja primarnog obrazovanja, predmetne nastave i roditelja u vezi s pretpostavkama za razvoj privatnih i alternativnih škola. Re-zultati istraživanja pokazuju da učitelji primarnog obrazovanja, učitelji pred-metne nastave i roditelji slabo poznaju alternativne pedagoške koncepcije i da su slabo upoznati s alternativnim i privatnim školama. Svi ispitanici smatraju da postoje male šanse za razvoj i povećanje broja privatnih i alternativnih škola u idućih deset godina. Ključne riječi: privatne škole, alternativne škole, učitelji primarnog obra-zovanja, učitelji predmetne nastave, roditelji, informiranost Uvod Prema jednoj od općih defi nicija obrazovanje koje fi nancira pravna oso-ba ili nevladina organizacija smatra se dijelom privatnog sektora (Private education in EU...., 2000). Preparatory schools je naziv koji se koristi u Velikoj Britaniji za škole u koje se upisuju djeca od 7. do 11. godine, ponekad 13., a često i za s njima povezane pre-preparatoy, vrtiće u koje se primaju djeca Odgojne znanosti Vol. 10, br. 2, 2008, str. 329-347 Izvorni znanstveni članak
fatcat:u6kivclmovhtjlqbzauhs2t2fm