ZASTOSOWANIE ALGORYTMÓW GENETYCZNYCH DO MODELOWANIA PROCESÓW PRZERÓBKI SUROWCÓW MINERALNYCH*** 1. Wstęp

Tomasz Gawenda, Tomasz Niedoba, Krzysztof Przybycień, Tadeusz Tumidajski, Wydział Górnictwa, Akademia Geoinżynierii, Górniczo-Hutnicza, Kraków, Wydział Informatyki, Wyższa
2009 unpublished
Dynamiczny rozwój nauk technicznych i związanych z nimi problemów ekonomicz-nych wymaga stosowania nowych, bardziej odpowiednich i precyzyjnych metod badaw-czych i pogłębionych analiz ilościowych. Zastosowania matematyki w zakresie nauk tech-nicznych, a w szczególności w problemach przeróbki surowców mineralnych idą praktycz-nie w kierunkach:-wdrażania nowych metod matematycznych w opisie materiałów i procesów (przede wszystkim metod statystyki nieklasycznej);-doskonalenie metod optymalizacji i
more » ... projektowania układów technologicznych;-stosowania doskonalszych metod numerycznych w rozwiązywaniu zagadnień związa-nych z modelami matematycznymi przeróbki surowców. W klasycznych metodach statystycznych występują założenia ograniczające możli-wości ich stosowania i ich niespełnienie może prowadzić do niewłaściwych rozwiązań. Generalnie należy zgodzić się z tezą Rao [8]: "Statystyka matematyczna jest bardziej sposo-bem myślenia lub wnioskowania niż pęczkiem recept na młócenie danych w celu odsłonię-cia odpowiedzi". W związku z tym, aktualnie zwraca się uwagę na testy statystyczne pozwa-lające na sprawdzanie spełnienia wymaganych założeń w przypadku konkretnych badań empirycznych lub tworzenia innych metod wnioskowania statystycznego, w których zało-żenia te nie występują.
fatcat:ygjkgb7alngqxodx4d6ztixgjq