Cumhuriyet Üniversitesi Di Hekimlii Fakültesi Dergisi Cilt: 12 Say: 2 2009 GÜÇLENDRLM DENTAL SERAMKLERN VCKERS SERTLKLER VE YÜK ALTINDA KIRILMA DAVRANILARI VICKER'S HARDNESS OF REINFORCED CERAMICS AND MODES OF FRACTURE UNDER LOAD

Ege Üniversitesi, Di Hekimlii, Fakültesi Protetik, Di Tedavisi, Groningen Üniversitesi, Klinik Dental, Biyomateryaller Bölümü, Hollanda Groningen, M Erhan, Doç, M Al( Güngör, Doç (+4 others)
unpublished
ÖZET Amaç: Bu çalmann amac güçlendirilmi dental seramiklerin Vickers sertlik deerlerinin ve yük altndaki krlma ekillerinin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Lösit (Evopress,Wegold&De), düük lösit (Finesse, Ceramco), cam infiltrasyonlu aluminöz seramik (Inceram Alumina,Vita) ve lityum disilikat (E.max press, Ivoclar) bazl dört farkl seramik alt yap materyali (n=7/grup) her bir üretici firmann önerileri dorultusunda hazrland (3 mm kalnlkta; 5 mm çapta). Her bir alt yap seramiine özgü kaplama
more » ... e özgü kaplama seramikleri; paslanmaz çelik bir metal kalpta (5mm çap 5mm yükseklikte) vibrasyonla kondanse edildi ve alt yap seramiklerinin üzerine piirildi. Örnekler batrma testlerinden önce 37°C' de 24 saat distile suda bekletildikten sonra polyester kalplara gömüldü. Vickers sertlik deerleri (DUH±SD) ölçüldü (çene hz:7,2 gf/s, yük:200 gf) ve veriler istatistiksel olarak analiz edildi (ANOVA). Çatlak oluumu için örneklerin üst yüzeylerine makro sertlik test cihaznda batc elmas uç ile (1 mm çapl) 400 N yük uyguland. Alnan taramal elektron mikroskop görüntüleri ile her bir gruba ilikin çatlak ekilleri gözlemlendi. Bulgular: Gruplar arasnda ortalama Vickers sertlik deerleri düük lösit grubu için anlaml olarak (P<0.05) en yüksek bulunur iken (236±17), bunu lösit (129±51), cam infiltrasyonlu aluminöz seramik (117±38), ve lityum disilikat (85±34) kaplama seramik materyalleri azalan srayla izledi. Yük uygulamas sonrasnda genellikle nsal ya da koni ekilli çatlaklarn olutuu gözlendi. Sonuç: Seramik materyalin sertliinin artmas daha fazla ve daha uzun çatlak oluumuna yol açt. Bu çalmadaki deneysel koullar altnda kaplama seramik gruplarnn hiçbirinde alt yap seramiklerine ulaan çatlak oluumu gözlenmedi. Anahtar Kelimeler: Vickers sertlii, cam seramik, kaplama seramikleri. SUMMARY Objective: The objectives of this study were to determine the Vicker's hardness of reinforced dental ceramics and determine the modes of fractures under load. Methods: Four ceramic core groups (n=7/group) from leucite (Evopress,Wegold&De), low leucite (Finesse, Ceramco), glass-infiltrated (Inceram Alumina,Vita) and lithium disilicate materials (E.max press, Ivoclar) were fabricated according to each manufacturers' instructions (thickness: 3 mm, diameter: 5 mm). Their individual veneering ceramics were vibrated, condensed in a stainless steel mold (diameter: 5 mm, height: 5 mm) and fired on the core materials. The specimens were stored in distilled water at 37°C for 24 hours prior to indentation tests and embedded in polyesther moulds. Vickers hardness values (DUH±SD) were measured (cross-head speed:7,2 gf/s, load:200 gf) and statistically analysed (ANOVA). A load of 400 N was applied on the surfaces of specimens with a diamond indentor (diameter:1 mm) at the macro hardness test machine for crack formation. The crack modes for each group were observed under the scanning electrone microscope. Results: The Vickers hardness values for low leucite veneering ceramic were significantly (P<0.05) higher (236±17), followed by the leucite (129±51), glass-infiltrated (117±38), and lithium disilicate (85±34) veneering ceramic materials in decreasing order. Mainly radial or cone cracks were observed after the application of load. Conclusion: The increase in the hardness of the material led to more crack formation and resulted in longer cracks. No crack formation extending to the core materials were observed in neither of the ceramic groups under these experimental conditions.
fatcat:gndtm7mo3babjgnqknnja2waeu