Üst Gastrointestinal Sistemde Yabancı Cisimlerin Değerlendirilmesi: Tanı ve Tedavi

Hasan ÇANTAY, Turgut ANUK, Barlas SÜLÜ, Kenan BİNNETOĞLU, Tülay ALLAHVERDİ, Doğan GÖNÜLLÜ
2021 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi  
Amaç: Araştırmada, yabancı cisim yutulması nedeniyle genel cerrahi kliniğinde acil endoskopi işlemi uygulanan ve endoskopi işleminin yetersiz kaldığı durumlarda cerrahi yöntem ile tedavi edilen vakaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte yapılan araştırmanın verileri yabancı cisim yutan hastaların dosyalarından elde edilmiştir. 2017-2020 yılları arasında 21 yabancı cisim yutma vaka dosyaları taranmıştır. Araştırmanın verileri SPSS paket programında analiz
more » ... ildi. Analizlerde frekanslar, yüzde ve ortalama, ortanca kullanıldı. Bulgular: Yabancı cisim yutanların yarıdan fazlası (%52.3) erkektir. Yabancı cisimlerin %57.1 organik olup, en fazla en fazla üst özofagusta yerleşmiştir (%47.6). En sık görülen semptom disfaji (%38.1), %57.1'i ayaktan tedavi edilerek yatışa gerek duyulmamıştır. Komplikasyon oranı %14.3'tür. Vakaların %90.5'i endoskopi ile tanı konularak tedavi edilmiştir. Sonuç: Yabancı cisimlerin gerek tanı ve gerekse tedavisinde en önemli yöntem endoskopik işlemdir. Endoskopinin yetersiz olduğu sınırlı sayıda vakada ise cerrahi gerekmektedir.
doi:10.17944/mkutfd.935615 fatcat:6noxtrhez5c6hccorrtd5gbd6i