STATE CONTROL OF LAND USE AND PROTECTION: A REGIONAL ASPECT

S. Antonova, M. Zhuryk
2021 Derzhavne upravlinnya udoskonalennya ta rozvytok  
doi:10.32702/2307-2156-2021.2.32 fatcat:boyvkwdbrfh7nfiuiytvtomyem