18-25 Yaş Arası Sağlıklı Kişilerde Üst Ekstremite Antropometrik Ölçümlerin Belirlenmesi

Sema Özandaç Polat, Ayşe Gül KABAKCI, Ahmet Hilmi YÜCEL
2019 Harran üniversitesi tıp fakültesi dergisi  
The present study was aimed to analyze the morphometric measurements of upper extremity dimensions and estimate the total body surface area, hand and palm area in healthy subjects aged between 18-25 years. Materials and Methods: After taking hand tracing, the length and width measurements were performed, and hand-palm indexes were calculated from 407 adult subjects (243 females; 164 males) aged 18 to 25 years. Also, arm span, height and weight were measured. Additionally, total body surface
more » ... al body surface area was calculated using DuBois Formula and hand and palm area was estimated from hand tracing and the percent of hand and palm surface area were formulated. Results : In females, the mean values of age, weight, height, BMI and arm span were found as 19.68±2.42 years, 55.96±8.32 kg, 164.12±5.93 cm and 20.79±3.03 kg/m2 and 1.60±0.06 m, respectively, whereas the same values were 20.22±3.40 years, 71.48±11.98 kg, 176.96±6.26 cm, 22.80±3.44 kg/m2, and 1.76±0 .05 m, respectively in males. Moreover, the significant difference was found between measurements such as height, weight, body mass index and arm span and gender. Total body surface area was estimated as 1.88±0.16 m2 and 1.60±0.12 m2 in males and females, respectively. Also, hand area of males was found as 156.31±11.25 m2 and 154.71±11.92 m2 in right and left side, respectively, whereas the corresponding value of females was measured as 128.15±11.14 m2 and 125.56±10.80 m2 in right and left side, respectively. Palm area of males was estimated 88.30±8.11 m2 and 87.52±8.61 m2 in right and left side, respectively. The same values of females were 71.51±6.19 m2 and 70.24±1.60 m2 in right and left side, respectively. However, there were significant difference in measurements of hand area, palm area, total body surface area, the percents of hand and palm surface area between gender. The hand index was found as 42.33±2.97 (right), 41.67±2.91 (left) in females, whereas the same values were established as 41.95±3.56 (right) and 42.03±2.64 (left) in males. Conclusions: The observations presented in present study, can provide principal knowledge about anatomic parameters. They need to be taken into consideration when surgical procedures are performed in hand region for female and male population. Also, the total body surface area, the percents of hand and palm surface area, hand and palm area values help to determine burns area, or extent of burn and wounds. Moreover, we can say that differences between measurements can depend on some factors such as gender, age, race, ethnic groups, geographical situations. Öz Amaç: Bu çalışmada, 18-25 yaş arası sağlıklı bireylerde üst ekstremite ile ilgili morfometrik ölçümlerin incelenmesi ve tüm vücut yüzey alanı ile el ve el ayası alanının hesaplanması amaçlandı. Materyal ve Metod: El izi ölçümleri alındıktan sonra, 18-25 yaşları arasındaki 407 yetişkin bireyin (243 kadın; 164 erkek) uzunluk ve genişlik ölçümleri yapıldı ve el-el ayası indeksleri hesaplandı. Ayrıca, kulaç uzunluğu, boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ölçüldü. Total vücut yüzey alanı, DuBois Formülü kullanılarak hesaplandı ve el-el ayası alanı hesaplandı. El-el ayasının total vücut yüzey alanına oranları belirlendi. Bulgular: Kadınlarda yaş, vücut ağırlığı, boy uzunluğu, BKİ ve kulaç uzunluğu ortalama değerleri sırasıyla; 19,68±2,42 yıl, 55,96±8,32 kg, 164,12±5,93 cm, 20,79±3,03 kg/m2 ve 1,60±0,06 cm olarak bulundu. Aynı değerler erkeklerde sırasıyla; 20,22±3,40 yıl, 71,48±11,98 kg, 176,96±6,26 cm, 22,80±3,44 kg/m2 ve 1,77±0,05 cm olarak ölçüldü. Ayrıca, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi ve kulaç uzunluğu ölçümlerinde cinsiyetler arasında anlamlı farklılık bulundu. Toplam vücut yüzey alanı kadınlarda ve erkeklerde sırasıyla 1.88±0.16 m2 ve 1.60±0.12 m2 olarak hesaplandı. Ayrıca, erkeklerde el alanı sağ ve sol tarafta sırasıyla 156.31±11.25 m2 ve 154.71±11.92 m2 olarak bulundu. Aynı parametre kadınlarda sırasıyla sağ ve sol tarafta 128.15±11.14 m2 ve 125.56±10.80 m2 olarak ölçüldü. Erkeklerde el ayası alanı sağ ve sol tarafta sırasıyla 88.30±8.11 m2 ve 87.52±8.61 m2 olarak değerlendirildi. Aynı ölçümler kadınlarda sağ ve sol tarafta sırasıyla 71.51±6.19 m2 ve 70.24±1.60 m2 olarak bulundu. Bununla birlikte, toplam vücut yüzey alanı, el alanı, el ayası alanı, el-el ayası yüzey alanı oranı cinsiyetler arasında anlamlı farklılık vardır. El indeksi kadınlarda 42,33±2,97 (sağda), 41,67±2,91 (solda) bulunurken, erkeklerde aynı değerler 41,95±3,56 (sağda) ve 42,03±2,64 (solda) olarak belirlendi. Sonuç: Bu çalışmada sunulan değerlendirmeler, anatomik parametreler hakkında temel bilgiler sağlayabilir. Ayrıca kadın ve erkek popülasyon için el bölgesinde gerçekleşmesi düşünülen cerrahi işlemlerin planlanmasında dikkate alınabilir. Ayrıca, toplam vücut yüzey alanı, el-el ayası yüzey alan oranları, el, el ayası alanı değerleri yanık bölgesi, yanık boyutu ve yaralanma düzeyini belirlemeye yardımcı olur. Ölçüm sonuçları arasındaki farklılıkların ise cinsiyet, yaş, ırk, etnik gruplar, coğrafi durumlar gibi bazı faktörlere bağlı olabileceğini söyleyebiliriz.
doi:10.35440/hutfd.624937 fatcat:4ooy3lrfjbfbjkyu6u75us5qoi