Fluctuations in Intraocular Pressure Increase the Trabecular Meshwork Extracellular Matrix

Huan Zou, Rongdi Yuan, Qijun Zheng, Yan Huo, Min Lang, Shuxing Ji, Zheng Zheng, Jian Ye
2014 Cellular Physiology and Biochemistry  
doi:10.1159/000358691 pmid:24752241 fatcat:xh66yvxfjjfrxofd6mhlbno5qy