BADMİNTONCULARDA REAKSİYON ZAMANI VE DENGE İLİŞKİSİ 1 Erkal ARSLANOĞLU 2 Mert AYDOĞMUŞ 3 Cansel ARSLANOĞLU 2 Ömer ŞENEL 2 THE RELATIONSHIP BETWEEN REACTION TIMES AND BALANCE IN ELITE BADMINTON PLAYERS

Sporları Raket, Sözel Sempozyumunda, Bildiri, Gazi Beden, Eğitimi Ve Spor, Yüksek Okulu, Ankara, Ahi Evran, Üniversitesi Beden, Eğitimi Ve Spor, Yüksek Okulu
2010 Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences   unpublished
ÖZET Bu çalışma, badminton sporcularının reaksiyon zamanlarıyla (sağ-sol el işitsel ve görsel) denge (dinamik denge) skorları arasındaki ilişkiyi açıklamak amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya, Tarım Kredi Spor Kulübü ve Gazi Üniversitesi Badminton Takımından toplam 12 üst düzey erkek sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Deneklerin sırasıyla yaş, boy, vücut ağırlığı ve antrenman yaşı değerleri, 22,16 ± 4,80 yıl, 182,75 ± 6,42 cm, 74,16 ± 8,21 kg ve 7,41 ± 5,80 yıl'dır. Görsel ve işitsel reaksiyon
more » ... tsel reaksiyon zamanı ölçüm değerleri Newtest 1000 Aleti kullanılarak, dinamik denge ölçümü ise Stability Platform Lafayette (16020) kullanılarak yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS (Statistical package for social sciences) paket programında, "Descriptives", "Pearson Momentler Çarpım Korelâsyon Testi" kullanılarak p<0,05 anlamlılık seviyesinde analiz edilmiştir. Deneklerin ortalama görsel reaksiyon zamanları sağ ve sol sırasıyla 212,91 ± 25,92 msn ve 225,33 ± 33,49 msn, işitsel reaksiyon zamanı 197,91± 33,14 msn , sağ ve sol denge skorları ise 18,61 ± 2,53 sn ve 19,38 ± 3,73 sn olarak tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda sporcuların görsel ve işitsel reaksiyon zamanları ile dinamik denge skorları arasında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır. p>0,05 ABSTRACT The aim of this study was to explain the relationships between reaction times and balance in elite badminton players. 12 elite Turkish badminton players were voluntarily participated in this study from different Badminton clubs. Subjects' age, height, weight and training year were 22.16 ± 4.80 year, 182.75 ± 6.42 cm, 74.16 ± 8.21 kg ve 7.41 ± 5.80 year respectively. Visual and auditory reaction times were measured by Newtest 1000 reaction timer and Stability Platform Lafayette (16020) was used to test dynamic balance of players. The data was analyzed by using "descriptive statistic " and "Pearson Product Correlation" in SPSS 14 package program. The average reaction times of subjects for right and left hand were 212.91 ± 25.92 msec and 225.33 ± 33.49 msec respectively. Subjects' auditory reaction time was 197.91± 33.14 msec. Right and left dynamic balance scores were obtained 18.61 ± 2.53 sec and 19.38 ± 3.73 sec. respectively. In conclusion, ıt was not found any correlation between reaction time and balance of elite male badminton players.
fatcat:2444jzjgkvapvgnephdgbzza2u