Književnokomunikacijski pristup u susretu s biblijskim tekstovima u religioznom odgoju i katehezi

Ana Gabrijela Šabić
1994 Diacovensia  
Zalto knjiZevnokomunikacijski pristup u susretu s biblijskim tekstovima, osobito ako je rijed o susretu s biblijskim tekstovima u religioznom odgoju i katehezi? OdgovarajuCi na to pitanje, najprije iemo podsjetiti na to Sto knjiZevnokomunikacijski pristup zna(i opdenito, a zatim iemo posebnu pozornost posvetiti knjiZevnokomunikacijskom pristupu odabranim biblijskim tekstovima, osobito onima s kojima se susreiemo ili bismo se trebali susretati u religioznom odgoju i katehezi s djecom, mladima i
more » ... djecom, mladima i odraslima. L. O KNIZEVT\OKOML]r{rr(ACTJSKOM PRTSTUPU U susRETu s BTBLTJSKTM TEKSTOVTMA OpcEr\-rTO Gledajudi opienito, knjiZevnokomunikacijski pristup osobito proudava glavna obiljelja umjetnidkoga teksta, specifidnosti ditateljeva odnosa prema umjetnidkome tekstu te zakonitosti u otkrivanju/uspostavljanju smisla umjetnidkoga teksta. KnjiZevnokomunikacijskim pristupom biblijskim tekstovima proudavaju se osobito knjiZevnoumjetnidka obilie7ja biblijskih tekstova (npr. struktura biblijskoga teksta , narav poetskoga iskaza te ostala obiljehja svakoga pojedinadnoga teksta ili knjiZevne vrste) te specifidnosti ditateljeva sudjelovanja u susretu s biblijskim tekstovima. U tom odnosu tekstiitatelj posebno se proudavaju zahtievi koje biblijski tekst postavlja ditatelju, stvaraladko sudjelovanje ditatelja u otkrivanju smisla biblijskoga teksta, mogudnosti svakog pojedinog dtatelja da osobno, uvijek iznova otkriva poruku biblijskih tekstova. Dakako, u cjelovitom pristupu biblijskim tekstovima knjiteunokomunikacijski pristup treba promatarati kao jedan od aspekata, i to u komple-' Ovaj je znanswen rad nastao na temelju predavanja na Zimskoj katehetskoj Skoli 1994. u Zagrebu, Sto ga je autorica odrLala (zajedno s dr. Josipom Barideviiem i mr. Vlatkom Badurinom) u sklopu tenratske cjeline pod naslovont "Metodiiki pristupi odabranim tekstouima iz luanoua euandelja". Mr. Badurina svoj je rad objavio u Katebezibr. 1/1.994.
doaj:50c576b4385145109ca06d5265f5101b fatcat:xrx4n6belreiblha7sh5n2oasq